4-603/2

4-603/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

23 APRIL 2008


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Nr. 44.244/AV VAN 10 APRIL 2008


De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, algemene vergadering, op 6 maart 2008 door de voorzitter van de Senaat verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot vijfenveertig dagen (1) , van advies te dienen over een wetsvoorstel « tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap » (Parl. Doc. Senaat, 2007/2008, nr. 4-603/1), heeft het volgende advies gegeven :

Nieuw in te voegen artikelen

Bij artikel 27 van het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (2) , waarover de Raad van State heden advies 44.243/AV geeft, wordt in artikel 62bis van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, een paragraaf 2 ingevoegd.

Ingevolge die invoeging dienen ook de artikelen 58octies en 60bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, te worden aangepast.

Artikel 2

1. In de Franse tekst van het voorgestelde artikel 58decies, eerste lid, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap schrijve men « moyens supplémentaires » in plaats van « moyens complémentaires ».

2. In het gelijklopende voorgestelde artikel 62quater, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (artikel 28 van het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen — stuk 4-602/1) wordt bepaald dat het bedrag van de bijkomende middelen is uitgedrukt in prijzen van 2008. Dergelijke bepaling komt niet voor in het voorgestelde artikel 58decies. In het voornoemde artikel 62quater, § 1, tweede lid, wordt bovendien bepaald dat de aanpassing van het bedrag gebeurt vanaf het begrotingsjaar 2009, terwijl in artikel 58decies wordt bepaald dat die aanpassing eerst gebeurt vanaf het begrotingsjaar 2010.

De stellers van het voorstel dienen na te gaan of deze verschillen wel degelijk bedoeld zijn. In voorkomend geval dienen beide artikelen op dit punt beter op elkaar te worden afgestemd.

3. In het voorgestelde artikel 58decies, tweede lid, wordt de aanpassing geregeld van het in het eerste lid bepaalde bedrag aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen, alsook aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen. Er is evenwel geen verwijzing opgenomen naar een bepaling van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten of van de voormelde wet van 31 december 1983 die regelt hoe de bedragen worden aangepast in afwachting van de definitieve vaststelling van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en van de reële groei van het bruto nationaal inkomen, hetgeen wel het geval is voor andere bepalingen van de wet van 31 december 1983 (3) . Aangenomen mag worden dat het voorgestelde artikel eveneens met een dergelijke bepaling zal moeten worden aangevuld.

4. De stellers van het voorstel dienen na te gaan of de invoeging van het voorgestelde artikel 58decies niet tevens noopt tot een aanpassing van artikel 58septies van de wet van 31 december 1983.

Artikel 3

1. In het voorgestelde artikel 58undecies, § 2, is er geen volledige overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst. Terwijl in de Nederlandse tekst wordt gewag gemaakt van « het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen », wordt in de Franse tekst gewaagd van « l'indice moyen des prix ».

Die discordantie dient te worden weggewerkt.

2. De hiervoor bij artikel 2 van het voorstel gemaakte opmerkingen 3 en 4 gelden eveneens voor artikel 3 van het voorstel.

Artikel 4

In de Franse versie schrijve men :

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009 ».


De algemene vergadering van de afdeling wetgeving was samengesteld uit

De heer R. ANDERSEN, eerste voorzitter van de Raad van State,

De heren M. VAN DAMME, Y. KREINS, Ph. HANSE, kamervoorzitters,

De heren J. BAERT, J. SMETS, P. VANDERNOOT, mevrouw M. BAGUET, de heren B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, staatsraden,

De heren M. RIGAUX, J. VELAERS, H. BOSLY, M. TISON, G. KEUTGEN, mevrouw A. WEYEMBERGH, assessoren van de afdeling wetgeving,

Mevrouw A. BECKERS, griffier,

De heer M. FAUCONIER, toegevoegd griffier.

De verslagen werden uitgebracht door de heer B. JADOT, eerste auditeur-afdelingshoofd, en mevrouw R. THIELEMANS, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer W. VAN VAERENBERGH.

De griffier, De voorzitter,
A. BECKERS. R. ANDERSEN.

(1) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State waarin wordt bepaald dat de termijn van dertig dagen verlengd wordt tot vijfenveertig dagen in het geval waarin het advies gegeven wordt door de algemene vergadering met toepassing van artikel 85.

(2) Parl. Doc., Senaat, 2007-2008, nr. 4-602/1, 62-63.

(3) Zie de artikelen 58, 58bis, §§ 1, 3, 4 en 5, en 58quinquies, § 2, eerste lid, van de wet van 31 december 1983, waarin verwezen wordt naar artikel 13, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989; de artikelen 58bis, § 6, 58quinquies, § 2, tweede lid, en 58sexies, § 3, tweede lid, van de wet van 31 december 1983, waarin verwezen wordt naar artikel 38, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989; de artikelen 58bis, § 7, en 58sexies, § 3, derde en vierde lid, van de wet van 31 december 1983, waarin verwezen wordt naar artikel 38, § 3ter, laatste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989; artikel 58ter, §§ 2, 3 en 4, van de wet van 31 december 1983; artikel 58ter, § 5, van de wet van 31 december 1983, waarin verwezen wordt naar artikel 47, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989; artikel 58quater van de wet van 31 december 1983, waarin verwezen wordt naar artikel 58ter, § 3, van dezelfde wet.