4-19

4-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MAART 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het opsluiten van kinderen zonder papieren» (nr. 4-185)

De voorzitter. - De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - De Senaat heeft zich al een aantal keren gebogen over het lot van kinderen die opgesloten zitten in gesloten centra. Verschillende collega's hebben er al op gewezen dat de huidige toestand een schande is, vooral dan omdat het opsluiten van kinderen zonder papieren een schending is van het Kinderrechtenverdrag en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Twee verdragen die België nochtans mede heeft ondertekend en dus ook zou moeten naleven.

De minister heeft de oprichting aangekondigd van een gesloten centrum voor gezinnen. Vorige week heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen nog eens duidelijk alle mogelijke alternatieve systemen op een rijtje gezet.

De minister heeft in antwoord op een vraag in de Senaat de mogelijkheid geopperd om een en ander verder te onderzoeken. Volgens de kranten zou de minister zijn administratie inmiddels opdracht hebben gegeven om alternatieven te onderzoeken.

De minister had nochtans zelf tijdens vorige zittingsperiode onderzoek laten doen door SumResearch. Tot besluit van dat onderzoek werden een aantal alternatieven voorgesteld. Bij de Senaat werden ook al een aantal voorstellen ingediend.

Eigenlijk vind ik het wraakroepend vandaag te moeten horen dat de minister nog maar eens op zoek gaat naar alternatieven. Intussen blijven de kinderen opgesloten. Elke dag opsluiting voor een kind is er een te veel en berokkent schade.

Klopt het dat de minister opnieuw een onderzoeksopdracht heeft gegeven? Wat wordt er nu dan precies onderzocht, wat nog niet duidelijk was in het onderzoek van SumResearch? Wanneer is dat onderzoek afgelopen? Wanneer gaat er eindelijk een einde komen aan de illegale situatie in België en zullen kinderen zonder papieren niet meer worden opgesloten?

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Ik heb inderdaad mijn administratie gevraagd om de alternatieven die werden opgesomd in het SumResearch rapport, evenals andere mogelijkheden te onderzoeken op hun haalbaarheid, effectiviteit en kosten.

Ik heb in de eerste plaats aan de Regie der Gebouwen een haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een familiaal terugkeercentrum gevraagd als oplossing voor de opsluiting van gezinnen met kinderen in gesloten centra.

Ook andere mogelijke alternatieven worden volop onderzocht. Ik hoop in de toekomst verschillende proefprojecten te kunnen uitwerken.

Ik heb mijn administratie ook opgedragen een proefproject inzake de meldingsplicht uit te werken. Sinds vorige week is de Dienst Vreemdelingenzaken hiermee gestart. Vandaag 6 maart 2008 dienden acht families zich bij de Dienst Vreemdelingenzaken te melden. Slechts één familie heeft zich aangeboden.

Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, is het toch weinig waarschijnlijk dat die aanpak daadwerkelijk tot het vertrek van uitgeprocedeerde families zal leiden.

Het is natuurlijk de bedoeling om een efficiënt alternatief te vinden, zodat gezinnen met kinderen niet meer in gesloten centra moeten worden opgesloten.