4-18

4-18

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Klimaat en Energie over Ğde gegroepeerde bestellingen van stookolieğ (nr. 4-169)

De voorzitter. - De heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, antwoordt.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a-spirit). - De energieprijzen zijn zo gestegen dat mensen creatief worden om hun stookoliefactuur te betalen. Zo gaan ze over tot groepsbestellingen om de prijs te drukken. Nu blijkt dat sommige leveranciers die groepsbestellingen weigeren omdat hun winstmarge dan kleiner wordt. Het is nochtans toegelaten om gemeenschappelijke bestellingen te plaatsen. Ik vraag me dan ook af wat we kunnen doen om de leveranciers te verplichten in te gaan op groepsbestellingen? Sommige leveranciers zien er geen probleem in, maar anderen vinden hun winstmarge veel belangrijker dan de dienstverlening aan hun klanten.

Is de minister op de hoogte van de weigeringen? Zo ja, zal hij maatregelen treffen?

Wat denkt de minister over een wettelijke regeling die de weigering van groepsbestellingen verbiedt?

De heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie. - Ik lees het antwoord van minister Magnette.

Ik ben op de hoogte van het probleem dat in de vraag aan bod komt.

Ik heb mijn administratie gevraagd te onderzoeken of in de wet op de handelspraktijken een artikel kan worden ingelast dat de weigering tot verkoop van een product of een dienst verbiedt. We moeten wel eerst alle implicaties van een dergelijke maatregel bestuderen. Ik zal ook de sector hierover raadplegen.

Niet alle huisbrandolieleveranciers kunnen ingaan op de vraag naar gegroepeerde aankopen. Alles hangt af van hun onderhandelingspositie ten opzichte van hun eigen leverancier.

Sommige kleine verdelers vervullen inderdaad een sociale rol. Daarom moeten we op korte termijn een antwoord vinden dat zoveel mogelijk aansluit bij de werking van de sector van de stookolieverdelers en bij een systeem van gegroepeerde aankopen dat in het belang van de consumenten de passende ondersteuning verdient.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a-spirit). - Ik hoop dat we voor de zomer een oplossing kunnen vinden. Wetswijzigingen vragen tijd.

Op elke vraag kan inderdaad niet worden ingespeeld. Een verplichting tot verkoop vereist ook dat er voldoende aanbod is.

Alleszins mogen mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun probleem, niet gedwarsboomd worden. Niet alleen economie en winst maken zijn belangrijk, ook milieu en prijzen spelen een rol.