4-16

4-16

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de minister van Klimaat en Energie over «het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen» (nr. 4-142)

Mevrouw Vera Dua (Groen!). - De vorige regering besliste op 16 maart 2007 dat alle regeringsprojecten moesten worden getoetst op hun duurzaamheid via de DOEB, de duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling, om zo de duurzame ontwikkeling effectief in het beleid te integreren.

Een dergelijke beoordeling maakt de beleidsmakers bewust van duurzame ontwikkeling en bevordert het optimale gebruik van de bestaande expertise en de horizontale integratie van de verschillende beleidsdomeinen.

De ngo's hebben heel enthousiast gereageerd. De toenmalige staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert bestempelde de maatregel als haar belangrijkste beleidsdaad.

Op voorstel van minister Magnette besliste de Ministerraad op 25 januari 2008 de DOEB aan te passen. Het zou de bedoeling zijn minder en lichtere duurzaamheidstests of quick scans uit te voeren.

Zullen oppervlakkigere en flexibelere quick scans de oorspronkelijke duurzaamheidstoets vervangen?

Welke criteria zullen worden gebruikt bij de selectie van de beleidsmaatregelen waarvoor ofwel een quick scan ofwel niets moet gebeuren?

Wat zijn de redenen voor de afzwakking van de DOEB?

Welke garanties zijn er dat in alle beleidsdomeinen en bij elke minister het bewustzijn over de impact op de duurzame ontwikkeling een rol speelt bij beslissingen?

Ik zou het erg vinden mocht een van de eerste beleidsdaden van de minister erin bestaan een dergelijk belangrijk instrument af te zwakken.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De Ministerraad van 19 januari 2007 heeft een effectenstudie ingevoerd met betrekking tot de beslissingen over de duurzame ontwikkeling (DOEB) voor alle dossiers die op de agenda van de Ministerraad ingeschreven staan. De procedure trad in werking tijdens de Ministerraad van 16 maart 2007.

De DOEB-procedure was beschreven in de circulaire die de werking van de Ministerraad in de vorige legislatuur regelde.

De huidige regering heeft in de Ministerraad van 21 december 2007 de nieuwe rondzendbrief betreffende de werking van de Ministerraad goedgekeurd. De rondzendbrief beschrijft de DOEB-procedure in artikel 16.7.

Het afgelopen jaar was gebleken dat geen enkele grondige DOEB werd gerealiseerd doordat de vorige regering kort na de inwerkingtreding van de DOEB op lopende zaken was overgegaan.

Alleen een lichtere DOEB, quick scans dus, werden uitgevoerd. De quick scans werden echter redelijk laat in de beslissingsprocedure doorgevoerd, namelijk op het ogenblik waarop de beslissing op de agenda van de Ministerraad werd geplaatst. Ook stellen we vast dat in de formulieren die de quick scans samenvatten, de belangrijke vragen 9, 10 en 11 vaak onvolledig of niet beantwoord werden. De kwaliteit van de quick scans leidt hieronder.

De DOEB-studie gebeurt best bij de aanvang van het beslissingsproces. De resultaten van de DOEB - of het nu gaat om een lichte of een grondige versie - zouden dan al bekend zijn wanneer de onderhandelingen tussen de kabinetten worden gehouden.

Mevrouw Dua stelt terecht dat een DOEB een belangrijk instrument is om duurzame ontwikkeling in het federaal beleid te integreren. De dossierbeheerders worden voor duurzame ontwikkeling gesensibiliseerd en de DOEB vormt een stimulans om de deskundigheid die aanwezig is binnen de FOD en de POD, beter aan te wenden. Hiertoe moet de procedure worden versterkt.

De Ministerraad van 25 januari 2008 heeft dan ook beslist dat elke minister tegen 7 maart 2008 drie dossiers zal uitkiezen die aan een lichte DOEB worden onderworpen voordat de eerste discussie tussen de kabinetten plaatsvindt. De resultaten van de volledige DOEB van de gekozen dossiers zullen dus tijdens de eerste interkabinettenvergadering in aanmerking kunnen worden genomen.

Overigens werd in de beslissing van de Ministerraad van 25 januari 2008 heel duidelijk gespecificeerd dat de B-formulieren van de quick scan zullen moeten worden ingevuld op de meest volledige manier en in het bijzonder voor de vragen 9, 10 en 11 van dit formulier. Die vragen zullen omstandig moeten worden beantwoord.

Het systeem mag vanzelfsprekend niet worden verzwakt, wel integendeel. Ook de andere dossiers zullen aan de DOEB-procedure worden onderworpen, zoals in de rondzendbrief is bepaald.

Ten slotte wijs ik erop dat in de huidige procedure elke minister verantwoordelijk is voor de integratie van duurzame ontwikkeling in zijn beleid.

Mevrouw Vera Dua (Groen!). - Als ik de minister goed heb begrepen, heeft de regering beslist de procedure aan te passen omdat de afgelopen maanden om allerlei redenen geen duurzaamheidstoetsen werden uitgevoerd. Elke minister kan zelf drie dossiers kiezen die aan een test worden onderworpen. Voor alle andere dossiers blijft de quick scan bestaan.

Ik weet niet of dat een verbetering of een verslechtering is. We zullen het dossier op de voet volgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alle regeringsbeslissingen aan een duurzaamheidstest zouden worden onderworpen. Ik twijfel niet aan de oprechtheid van minister Magnette, maar ik betwijfel of ook de andere ministers evenveel belang hechten aan de tests. Minister Magnette zal zijn collega's dus in het oog moeten houden.