4-16

4-16

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Belangenconflict

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid» (nr. 4-135)
Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over «zijn aankondigingen met betrekking tot de supertrucks» (nr. 4-144)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Landsverdediging over «de non-proliferatie van nucleaire wapens» (nr. 4-131)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw over «de evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming» (nr. 4-127)

Actualiteitendebat

Het werven van eiceldonoren

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de minister van Justitie over «het vervolgbeleid in het kader van vrouwenbesnijdenissen» (nr. 4-145)
Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de minister van Klimaat en Energie over «het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen» (nr. 4-142)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Binnenlandse Zaken over «economische migratie» (nr. 4-133)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de diefstallen op bouwwerven» (nr. 4-137)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de versoepeling van het wapenembargo tegen de DRC» (nr. 4-141)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan artsen» (nr. 4-132)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar» (nr. 4-136)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister over «het invoeren van strengere regels voor advocatenopdrachten van de overheid» (nr. 4-139)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-10)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring (van mevrouw Martine Taelman, Stuk 4-140)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-507)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-74)

Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (van mevrouw Margriet Hermans, Stuk 4-155)

Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (van de heer Jacques Brotchi, Stuk 4-172)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-536)

Bespreking

Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Stuk 4-558)

Bespreking

Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-10)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde de ongeoorloofde beïnvloeding door particulieren van personen die een openbaar ambt uitoefenen strafbaar te stellen (van de heer Francis Delpérée, Stuk 4-507)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas (van de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-74)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (van mevrouw Marleen Temmerman c.s., Stuk 4-536)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Stuk 4-558)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ondertekende maar nog niet in werking getreden Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting» (nr. 4-79)

Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag» (nr. 4-89)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen over «de zone 30 rond de scholen» (nr. 4-78)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Justitie over «draagmoeders» (nr. 4-86)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het taalgebruik tussen de diensten van het Rijksregister en de faciliteitengemeenten» (nr. 4-77)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hepatitisarts» (nr. 4-105)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «identiteitsdiefstal» (nr. 4-87)

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers» (nr. 4-94)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervorming van het centrale wapenregister» (nr. 4-99)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de ontevredenheid over het ASTRID-systeem» (nr. 4-104)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007» (nr. 4-106)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Justitie over «het vervolgen van bijzitters» (nr. 4-108)

Vraag om uitleg van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het jaarverslag van Unicef» (nr. 4-88)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Rechtbank van koophandel