4-536/4

4-536/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

13 FEBRUARI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. Gelet op de zeer onzekere en labiele situatie in Kenia;

B. Overwegende dat onafhankelijke EU-waarnemers fraude hebben vastgesteld bij de voorbije parlements- en presidentsverkiezingen in dat land;

C. Gelet op de ernstige onregelmatigheden met vele honderden doden, verkrachtingen en plunderingen tot gevolg;

D. Gelet op de vluchtelingenstroom die volgde op het geweld waarbij meer dan 600 000 mensen hun woningen hebben verlaten;

E. Gelet op de blijvende armoede van grote aantallen mensen in de sloppenwijken van de grote steden en de zelfverrijking van de leidende klasse;

F. Gelet op blijvende spanningen tussen de verschillende etnische groepen;

G. Overwegende dat de plaatselijke politieke actoren niet in staat bleken om de huidige crisis op te lossen door onderhandeling;

H. Overwegende dat de diplomatieke inspanningen van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Staten tot nu toe zonder resultaten bleven;

I. De nadruk leggend op het belang dat gehecht moet worden aan de internationale bemiddeling van Kofi Annan;

J. Gelet op de resolutie van het Europees Parlement over Kenia, van 17 januari 2008;

K. Gelet op de verklaring van de Veiligheidsraad van 1 februari 2008;

L. Eraan herinnerend dat BelgiŰ nog tot 31 december 2008 niet-permanent lid is van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

M. Eraan herinnerend dat het ź Actieplan ╗ van het strategisch partnerschap EU-Afrika dat werd vastgelegd op de eerste top met de Europese Unie en Afrika in Ca´ro, in april 2000, onder meer voorzag in de eerbiediging en de bescherming van de mensenrechten, de democratische principes en instellingen, de rechtsstaat en een goed openbaar bestuur, maar ook in het tot stand brengen van duurzame vrede, de preventie, het beheer en de regeling van conflicten in Afrika en ook nog in initiatieven op het vlak van de ontwikkeling ter bestrijding van de armoede;

N. Vrezend voor een mogelijke uitbreiding van de huidige crisis in oostelijk Afrika en in het gebied van de Grote Meren, meer bepaald omdat een aantal landen in deze gebieden in zekere mate afhankelijk zijn van de economie en de infrastructuur van Kenia;

Vraagt de Belgische regering en de Europese Unie de instrumenten die ze ter beschikking hebben, te gebruiken om :

1. de oprichting van een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie te bepleiten teneinde het eerlijke en correcte verloop van de verkiezingen in Kenia te onderzoeken; daartoe is het aangewezen dat uit het rapport van de EU-waarnemers de cijfers per stembureau openbaar gemaakt worden;

2. de bemiddelingsinspanningen van Kofi Annan bij het voeren van een dialoog tussen de verschillende partijen te steunen, teneinde een duurzame oplossing te vinden voor de huidige politieke crisis in het land;

3. alle Keniaanse overheden te vragen hun invloed te gebruiken om op te roepen een eind te maken aan de spiraal van aanvallen en represailles en om een eind te maken aan de oproepen tot geweld;

4. de Keniaanse regering te helpen haar verantwoordelijkheid op te nemen tegenover de schendingen van het internationaal recht, de burgers te beschermen en de plegers van dit geweld te arresteren en te berechten;

5. binnen de VN-veiligheidsraad de schendingen van de mensenrechten in de nasleep van de verkiezingen te agenderen;

6. steun te verlenen aan de missie van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, die informatie en getuigenissen verzamelt over de ernstige schendingen van de mensenrechten en steun te verlenen aan de missie van de humanitaire co÷rdinator van de Verenigde Naties;

7.de Keniaanse overheid te vragen ervoor te zorgen dat de levering van internationale humanitaire hulp aan de bevolkingsgroepen die het meest door het huidige geweld zijn getroffen, door het Keniaanse leger of de Keniaanse politie wordt beschermd;

8. de Keniaanse regering te helpen om te reageren op het stijgend aantal seksuele gewelddaden die Unicef aan de kaak stelt;

9. na te gaan of de Keniaanse strijdkrachten en politiediensten werkelijk onpartijdig zijn en enkel gedreven worden door de wil om de Keniaanse burgers die zich in zorgelijke of gevaarlijke omstandigheden bevinden te beschermen, en dit ongeacht hun etnische afkomst;

10. benevens maatregelen op het gebied van noodhulp en vluchtelingenhulp, ook voorstellen te doen die de snelle economische opleving van het land ten goede zouden komen (toerisme, transportsector). Tegelijk moet een domino-effect in de buurlanden vermeden worden.

Vraagt aan de Belgische regering om binnen een redelijke termijn bij de Senaat verslag uit te brengen over de geleverde inspanningen om deze resolutie uit te voeren.