4-6COM

4-6COM

Verenigde commissies

Handelingen

DONDERDAG 13 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Mobiliteit over «het voorkomen van dodehoekongevallen» (nr. 4-49)

De voorzitter. - De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, antwoordt.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Begin december werd in Brasschaat een dertienjarige jongen die bij groen licht het kruispunt overstak, gegrepen door een rechtsafdraaiende schoolbus, die eveneens groen licht had. De jongen verloor daarbij het leven. In dezelfde periode kwam in Wijnegem een jonge fietsende moeder, die net haar kindje naar school had gebracht, onder een vrachtwagen terecht, eveneens met de dood tot gevolg. Beide drama's zijn zogenaamde dodehoekongevallen.

Op basis van de cijfers van het NIS kunnen we geen precieze uitspraken doen. Uit een onderzoek van het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid, van de universiteit Hasselt blijkt dat bij stijgende mobiliteit ongeveer een kwart van alle fietsdoden het gevolg van een dodehoekongeval zal blijven.

Het eerste en terechte antwoord van de overheid op de dodehoekongevallen was de dodehoekspiegel. Het zou om te beginnen logisch zijn de dodehoekspiegel niet alleen voor grote vrachtwagens, maar ook voor bestelwagens verplicht te maken. De vraag rijst bovendien of de dodehoekspiegel volstaat.

Onderzoek van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toont aan dat het meest voorkomende botspunt, namelijk de rechtervoorzijde, grotendeels buiten de zone valt die door de meest gangbare systemen, dodehoekspiegel of camera, bereikt wordt. In driekwart van de gevallen werd een verongelukte fietser geschept door de rechtervoorzijde van de auto of de vrachtwagen.

Drie nieuwe systemen die al in een aantal landen worden gebruikt, maken nu meer en meer opgang. De voorzichtspiegel is een spiegel die een eind voor de cabine van de vrachtwagen hangt en die Europa wel verplicht voor nieuwe vrachtwagens, maar niet voor de vrachtwagens die nu al op onze wegen rijden. De rechterhoekcamera is een camera die op de rechtervoorhoek van de vrachtwagen wordt geplaatst. De Lexguard is een magneetsysteem dat piept wanneer iemand te dicht in de buurt komt. Een aantal wagens hebben dat systeem al voor het achteruitrijden. Maar waar aanrijdingen bij achteruitrijden meestal alleen blikschade veroorzaken, hebben dodehoekongevallen vaak dodelijke gevolgen.

Is de minister het ermee eens dat de dodehoekspiegel niet volstaat als instrument om dodehoekongevallen op een effectieve manier te voorkomen?

Onderzoekt België thans of andere systemen meer effect hebben?

Is de minister van mening dat de verplichting van voorzichtspiegels ook voor oude vrachtwagens zou moeten gelden?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Dit is inderdaad een problematiek die niemand onberoerd laat. Het spreekt vanzelf dat elk ongeval er één te veel is.

De minister van Mobiliteit geeft het volgende antwoord.

De Europese Unie en ons land stelden zich een aantal jaren geleden tot doel het aantal verkeersslachtoffers drastisch te doen dalen. Dit resulteerde onder meer in een reglementering omtrent alles wat het indirecte zicht van een chauffeur uitmaakt. Daarbij zat de zogenaamde dodehoekspiegel, die toen, na heel wat onderzoek, algemeen werd beschouwd als het op dat ogenblik meest efficiënte systeem. Algemeen werd ook aangenomen dat de verplichte plaatsing ervan zeker heeft bijgedragen tot de reeds bereikte resultaten.

De uitvaardiging van de desbetreffende Europese richtlijn was geen eindpunt. Men is steeds blijven zoeken naar systemen of combinaties van systemen die nog doeltreffender zijn. Ons land werkt hieraan mee door de deelname en de inbreng van deskundige ambtenaren aan de bevoegde Europese werkgroep.

Binnenkort wordt de installatie van de frontspiegel inderdaad verplicht bij nieuwe vrachtauto's. Niettegenstaande Europese richtlijnen uiterst zelden een retroactief karakter hebben, wordt nu reeds onderzoek gevoerd naar de technische haalbaarheid van de verplichte plaatsing van deze frontspiegel op reeds ingeschreven voertuigen.

Het staat eenieder vrij om nu al een goedgekeurd systeem op een bestaand voertuig te plaatsen en hopelijk zullen velen dat ook doen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Het staat natuurlijk ook iedere overheid van elke EU-lidstaat vrij om verder te gaan dan wat de EU oplegt.

Ik vraag de minister om te onderzoeken of België het plaatsen van deze spiegels op bestaande vrachtwagens niet kan verplichten, omdat er nog te veel dodelijke slachtoffers vallen ten gevolge van dodehoekongevallen.