4-10

4-10

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe leden en van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat een bijkomend uitstel had verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen.

Het woord is aan de heer Wille om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Paul Wille (Open Vld), rapporteur. - Het Bureau heeft de geloofsbrieven onderzocht van de heer Pol Van Den Driessche, eerste opvolger van lijst nr. 3 (CD&V-N-VA) en de heer Roland Duchatelet, eerste opvolger van lijst nr. 6 (Open Vld), die in aanmerking komen om de heren Yves Leterme en Guy Verhofstadt te vervangen overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de beide senatoren-opvolgers de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervullen.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen de heren Van Den Driessche en Duchatelet toe te laten als lid van de Senaat.

De Senaat heeft tijdens zijn vergadering van 12 juli jongstleden besloten een bijkomend uitstel te verlenen aan de dames Camilla Decleer, Hannelien Dens, Els Empereur en Carine Lootens-Stael-Van Mol en aan de heer Peter Tom Jones, senatoren-opvolgers die op 11 juni 2007 verkozen zijn en die het bewijs van hun verkiesbaarheid nog niet geleverd hadden.

Het Bureau heeft de dossiers van deze verkozenen heden opnieuw onderzocht en heeft vastgesteld dat mevrouw Carine Lootens-Stael-Van Mol niet de nodige documenten heeft voorgelegd die haar verkiesbaarheid moeten staven.

De andere voormelde opvolgers hebben wel bewezen dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervullen.

Het Bureau stelt dan ook voor de geloofsbrieven van deze laatsten als senatoren-opvolgers geldig te verklaren.

-De conclusies van het verslag worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Ik verzoek de leden wier geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

-De heren Pol Van den Driessche en Roland Duchatelet leggen de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)