4-7

4-7

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Rouwhulde

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (Stuk 4-345)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-413) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-414)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-413) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-414)

Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-323)

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (van mevrouw Freya Piryns c.s., Stuk 4-327)

Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (van de heer Georges Dallemagne c.s., Stuk 4-343)

Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen, Stuk 4-353)

Bespreking

Oprichting en samenstelling van de commissie voor de opvolging van buitenlandse missies

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (Stuk 4-345)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-413) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-414)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (van de heer François Roelants du Vivier c.s., Stuk 4-323)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Evocatie
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Vaste Commissie voor taaltoezicht
Directie-generaal internationale samenwerking - Millenniumdoelstellingen