4-377/1

4-377/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

8 NOVEMBER 2007


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 23 februari 2005 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-1629/001).

In België bezit een op twee gezinnen ten minste één hond of kat. Wij behoren daarmee tot de westerlingen die het samenleven met een gezelschapsdier het sterkst op prijs stellen. In 2003 kon uit een onderzoek door het Nationaal Instituut voor de Statistiek betreffende de gezinsbestedingen worden opgemaakt dat de Belgen in 2000 1,1 miljoen honden en 1,7 miljoen katten bezaten.

Pas sinds de jaren '70 zijn specialisten in de meest diverse disciplines, te weten in de geneeskunde, de ethologie, de psychiatrie, de psychologie enzovoort, interesse gaan betonen voor die relatie tussen mens en dier. Die deskundigen hebben ontdekt welke gunstige effecten de dagelijkse handelingen van het baasje — met name het dier te eten geven, het verzorgen, ermee praten en dies meer — kunnen hebben voor het eigen welzijn van de betrokkene.

Een dier vormt ontegensprekelijk een tegenwicht voor externe stress. Het kan voorts een rol spelen als bewaker en beschermer. Bovendien bevordert het de communicatie. Het is een gemakkelijk gespreksonderwerp en zelden een aanleiding tot conflicten. Voor kinderen vormt een dier een facet van hun ontplooiing. Als speelmakker en vertrouweling bevordert het de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en verbetert het hun relatie met anderen. Bejaarden voelen zich veiliger en behouden dankzij dat dier de nodige verantwoordelijkheidszin.

Toch berichten de media vrijwel dagelijks over wandaden, de ene al gruwelijker dan de andere, die sommige mensen de dieren doen ondergaan. Dat dergelijke wreedheden opnieuw de kop opsteken, mag niemand onverschillig laten.

Teneinde de mensen er bewust van te maken dat de dieren ons respect en onze tederheid verdienen, alsook dat zij evenzeer gevoelens en pijn ervaren, strekt dit wetsvoorstel ertoe in geval van dierenmishandeling het bedrag van de geldboeten te verhogen en de gevangenisstraf te verlengen. De indienster wenst heel in het bijzonder te beklemtonen dat álle levensvormen waardevol zijn en in acht behoren te worden genomen. Folteringen en wreedheden die jegens dieren worden begaan, maken immers duidelijk dat de plegers het leven ontkennen en dat zij kwaadwillige bedoelingen hebben.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1

In dit artikel wordt gepreciseerd dat de bij dit wetsvoorstel geregelde aangelegenheid valt onder artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 2

Dit artikel strekt tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (1) . Zulks gebeurt door in geval van dierenmishandeling het bedrag van de geldboeten te verhogen (100 euro à 1 000 euro in plaats van 26 euro tot 1 000 euro), alsmede door de gevangenisstraf te verlengen (drie maanden tot één jaar in plaats van één tot drie maanden).

Dominique TILMANS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden de woorden « één maand tot drie maanden » vervangen door de woorden « drie maanden tot één jaar », en de woorden « 26 euro tot 1 000 euro » door de woorden « 100 euro tot 1 000 euro ».

7 november 2007.

Dominique TILMANS.

(1) Belgisch Staatsblad van 3 december 1986.