4-365/1

4-365/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

6 NOVEMBER 2007


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 3 oktober 2003 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-0255/001).

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, als gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, heeft in onze wetgeving inzake dierenbescherming een aanzienlijke verbetering aangebracht. Met name hoofdstuk VIII van die wet heeft de basis gelegd voor een strengere reglementering inzake dierproeven.

Om de toxiciteit van cosmetica en wasmiddelen te testen, zouden echter nog steeds proefdieren worden gebruikt. Sommigen zijn evenwel van de mening dat het thans mogelijk is die toxiciteit te testen aan de hand van in vitroproeven.

Een uitstekende manier om de ondernemingen in die sector ertoe aan te zetten dierproeven te vervangen door in vitroproeven zou er in dat verband in kunnen bestaan de gebruikers van cosmetica en wasmiddelen in te lichten over het feit of er bij de ontwikkeling van die middelen al dan niet dierproeven werden uitgevoerd. Die informatie zou via een verplichte vermelding op de verpakking van die producten kunnen worden verstrekt. We kunnen immers veronderstellen dat de voorkeur van de consument zal uitgaan naar cosmetica en wasmiddelen die werden ontwikkeld zonder dat daarvoor proefdieren werden gebruikt.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe die als aansporing bedoelde maatregel in te voeren door hoofdstuk VIII van de wet van 14 augustus 1986 aan te vullen met de verplichting om op de verpakking van alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld.

De strafbepalingen uit hoofdstuk XI van dezelfde wet, in het bijzonder de artikelen 34 en 41, bieden de mogelijkheid toe te zien op de naleving van die nieuwe bepaling en overtredingen (met name het niet vermelden van de voorgestelde verplichte informatie) te bestraffen, zonder dat terzake nieuwe bepalingen moeten worden ingevoegd.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 2

Dit artikel voegt in hoofdstuk VIII van de wet van 14 augustus 1986, dat handelt over dierproeven, een artikel 30bis in. Het nieuwe artikel 30bis stelt de verplichting in om op de verpakking van alle cosmetica en wasmiddelen te vermelden of het product al dan niet met testen op proefdieren is ontwikkeld.

De Koning bepaalt de nadere uitvoering van die verplichting.

Artikel 3

Dit artikel machtigt de Koning om de datum van inwerkingtreding van de wet vast te leggen. Deze oplossing geniet de voorkeur omdat de betrokken ondernemingen zo de mogelijkheid krijgen om de nodige maatregelen te nemen teneinde zich aan de nieuwe wettelijke bepaling aan te passen.

Dominique TILMANS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Hoofdstuk VIII van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt aangevuld met een artikel 30bis, luidend als volgt :

 Art. 30bis. — Alle te koop aangeboden cosmetica en wasmiddelen moeten op elke verpakking een vermelding dragen die aangeeft of bij de ontwikkeling van het product al dan niet proefdieren werden gebruikt.

De Koning bepaalt de wijze waarop aan die verplichting moet worden voldaan. 

Art. 3

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.

26 oktober 2007.

Dominique TILMANS.