4-362/1

4-362/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

6 NOVEMBER 2007


Voorstel van resolutie betreffende de voedingswaardeclaims

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 11 april 2005 in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-1702/001).

Vermeldingen met voedingswaardeclaims van het type « omega-3 », « light » of « 0 % vetstoffen » worden almaar vaker op de verpakkingen van ons voedsel aangetroffen. Ze hebben nogal wat invloed op de consument en daar doet de producent zijn voordeel mee.

Het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid een enquête gehouden over de voedingswaarde-etikettering in de reclame voor, op verpakkingen of bij de presentatie of de marketing van levensmiddelen.

Daaruit is gebleken dat 70 % van de producten een voedingswaarde-etiket draagt. Vaak laat dat etiket aan duidelijkheid te wensen over, zowel in de lay-out — die van etiket tot etiket verschilt —, als wat de gebruikte terminologie betreft, want die gaat de consument boven zijn pet.

Die consument is op zijn hoede voor de voedingswaardeclaims op een product of voor beweringen hoe gezond het wel is, ook al erkent 52 % van de geënquêteerden paradoxaal genoeg dat ze zich bij hun aankopen laten leiden door voedingswaarde-, functionele of gezondheidsclaims. De verbruiker vraagt dan ook meer informatie over gezonde voeding.

Volgens het OIVO moeten de kwesties van de etikettering, de presentatie van en de reclame voor voedingsmiddelen in één algemene etiketteringsrichtlijn worden geregeld. Bovendien moet voor de claims reglementering worden uitgewerkt want die is vandaag onbestaande.

Dominique TILMANS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. aangezien het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen geen regeling treft voor claims inzake voedingsmiddelen en daardoor een leemte in het recht ontstaat;

B. aangezien het voedingswaarde-etiket niet genormaliseerd is;

C. gelet op het hand over hand toenemende aantal claims en op de buitensporige invloed die ze hebben op het gedrag en de keuzes van de consument;

D. aangezien verificaties van de waarachtigheid en de gegrondheid van die claims ten enenmale ontbreken;

E. aangezien het noodzakelijk is de consumenten voor te lichten en te sensibiliseren;

F. aangezien terzake met spoed regelgevend moet worden opgetreden;

Vraagt de regering :

1. binnen Europa voortgang te maken met de procedure die moet leiden tot de goedkeuring van een richtlijn tot regeling van het gebruik van claims, alsmede van een richtlijn betreffende de voedingswaarde-etikettering;

2. via die richtlijnen een volledige voedingswaarde-etikettering op te leggen die melding maakt van de acht essentiële voedingswaarde-elementen, in de vorm van een tabel, via een eenmaking van de gebruikte terminologie, een minimale lettergrootte, de vermelding van de voedingswaarde per 100g/100ml en per portie;

3. een halt toe te roepen aan claims die de consument op het verkeerde been kunnen zetten en de producent ertoe te verplichten te staven wat hij beweert en tevens duidelijk aan te geven waarop de vermeldingen « verlaagd vetgehalte » of « light » slaan;

4. in het algemeen de kwaliteit van voedingswaarde-etikettering te verhogen en de consumenten daarvoor te sensibiliseren.

26 oktober 2007.

Dominique TILMANS.