4-347/1

4-347/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

6 NOVEMBER 2007


Voorstel van resolutie om de consument beter te informeren over het type vliegtuig dat hem wordt voorgesteld als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit

(Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 5 februari 2004 in de Kamer van volksvertegenwoordiges werd ingediend (stuk Kamer, nr. 51-0784/001).

De ramp in Sharm el-Sheikh heeft een verontrustend feit aan het licht gebracht, namelijk het gebrek aan informatie bij de reiziger over zijn vervoermiddel als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit.

Als een consument een reis kiest, gaat het immers vaak om een package, waarbij hij het raden heeft naar welke maatschappij en welk vliegtuig hem daadwerkelijk zal vervoeren. Dat geldt nog meer als hij in BelgiŽ een package koopt die in vluchten in het buitenland voorziet. Bovendien vermelden de reisagentschappen en touroperators in hun catalogi en prospectussen dat zij zich het recht voorbehouden het vervoer per vliegtuig aan een andere luchtvaartmaatschappij dan de initieel geplande uit te besteden.

Vakantiereizen zitten in de lift, de tarieven van de luchtvaartmaatschappijen worden steeds lager en meer mensen zijn geneigd met het vliegtuig te reizen. Sinds enkele jaren heerst er ten aanzien van de consument bij de touroperators echter grote ondoorzichtigheid als het over de luchtveiligheid gaat.

Het wordt dus almaar belangrijker over dat onderwerp volkomen openheid van zaken te geven.

Dit voorstel van resolutie strekt er zeker niet toe het de consumenten mogelijk te maken over de veiligheid van de vliegtuigen te beslissen, maar wel hen duidelijk in te lichten over de betrouwbaarheid van de luchtvaartmaatschappij en het gecharterde vliegtuig waarmee zij eventueel zullen reizen. Dat geldt ook voor de touroperators; zij moeten volkomen worden ingelicht over de maatschappijen waarmee zij eventueel overeenkomsten zullen sluiten.

Betere informatie voor de consument lijkt van primordiale orde, zodat hij duidelijk weet met welk type vliegtuig hij gaat vliegen en tot welke luchtvaartmaatschappij dat toestel behoort, en hij aldus kan beslissen of hij al dan niet aanvaardt met dat vliegtuig ter bestemming te worden gebracht.

Een initiatief ter zake komt binnenkort voor bespreking in aanmerking, nu de Commissie en de Raad van ministers van Vervoer van de Unie de herziening hebben aangevat van een voorstel voor een richtlijn over de SAFA-inspecties (Safety Assessment of Foreign Aircraft).

Bovendien zou een ruimere verspreiding van de informatie over de resultaten van de technische controles de luchtvaartmaatschappijen tot meer verantwoordelijkheid brengen en hen er vermoedelijk toe aanzetten hun waakzaamheid te verdubbelen. Daarenboven zou transparante en duidelijke informatie in die zaken vooruitgang op het gebied van de veiligheid mogelijk maken.

De Europese Unie moet ook streven naar een zekere harmonisatie van de controles, met als doelstelling tot een goede uitwisseling van inlichtingen te kunnen komen en zo de bevolking gerust te stellen.

Dominique TILMANS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) sinds einde september 2003 verantwoordelijk is voor de afgifte van het bewijs van luchtwaardigheid van de vliegtuigen in de Europese Unie;

B. Gelet op de bestaande Europese databank in Hoofddorp (Nederland), die de uitwisseling van de beschikbare informatie op Europees vlak centraliseert en waarvan de raadpleging is voorbehouden voor en beperkt tot de terzake bevoegde autoriteiten;

C. Overwegende dat dat de Europese Commissie sinds 1997 voorstelt om een Europees informatienetwerk op te zetten om gevaarlijke vliegtuigen op te sporen en eventueel aan de grond te houden; dat afgevaardigden van het Europees Parlement en van de Vijftien in de loop van de maand januari 2004 in vergadering zullen bijeenkomen teneinde via een verzoeningsprocedure de patstelling te doorbreken en de toepassing van de tekst binnen een termijn van twee of drie jaar mogelijk te maken;

D. Overwegende dat een Europese richtlijn nu reeds voorziet in het aanleggen van een Europese databank waarin de incidenten worden opgeslagen die binnen de Europese Unie met buitenlandse toestellen hebben plaatsgevonden.

Vraagt de regering :

1. bij de Europese Unie zinvolle initiatieven te nemen die ertoe leiden dat het EASA gemeenschappelijke beslissingen neemt met betrekking tot het verbod, voor buitenlandse maatschappijen die niet tot de Europese Unie behoren, om vanuit en op Europese luchthavens te vliegen. Op die manier wordt voorkomen dat binnen de Unie andersoortige beoordelingscriteria van de veiligheidsparameters worden gehanteerd;

2. bij de Europese Unie zinvolle initiatieven te nemen die ertoe leiden dat voor een vliegtuig dat in de Europese databank als gevaarlijk aangemerkt staat, een vlieg-, landings- en opstijgverbod op Europees grondgebied geldt;

3. onverwijld een initiatief te nemen teneinde de zogenaamde SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft)-controles aan te scherpen;

4. zo spoedig mogelijk een informatiesysteem op te zetten dat de consument in staat stelt de betrouwbaarheid te toetsen van vliegtuigmaatschappijen en van het vliegtuig dat voor zijn reis wordt gecharterd;

5. enigsoortig wetgevend initiatief te nemen dat ertoe strekt de consument duidelijk en tijdig te informeren over het type vliegtuig waarmee hij zal reizen.

26 oktober 2007.

Dominique TILMANS.