4-4

4-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 9 OKTOBER 2007 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

De voorzitter. - Overeenkomstig artikel 86bis van het Reglement, gaan wij thans over tot de benoeming van vier leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I.

Ik herinner u eraan dat artikel 84-1 niet van toepassing is op deze benoemingen en dat de voorzitter van de Senaat het voorzitterschap van deze commissie waarneemt.

Ik heb de kandidatuur ontvangen van:

Daar meer dan vier kandidaten worden voorgedragen, gaan wij over tot de geheime stemming.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-N-VA). - Wij vragen een korte schorsing van de vergadering om overleg mogelijk te maken.

(De vergadering wordt geschorst om 16.00 uur. Ze wordt hervat om 16.15 uur.)

De voorzitter. - We gaan over tot de geheime stemming.

Het lot wijst mevrouw Kapompolé en de heer Procureur aan om als stemopnemers te fungeren.

Ik herinner u eraan dat op elk stembriefje vier namen aangeduid moeten worden.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Voor alle duidelijkheid wil ik nog graag weten of het nodig is vier kandidaten aan te duiden. Kunnen we ons ook beperken tot één kandidaat?

De voorzitter. - U mag in elk geval niet voor meer dan vier kandidaten stemmen, wel voor minder.

De stemming is geopend. Zij begint met de naam van de heer Van Overmeire.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De voorzitter. - De stemming is gesloten.

Ik stel voor de vergadering te schorsen in afwachting dat de stemmen geteld zijn.

(De vergadering wordt geschorst om 16.20 uur. Ze wordt hervat om 16.35 uur.)