4-285/1

4-285/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

18 OKTOBER 2007


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek ter bescherming van, onder andere, de Belgische nationale vlag

(Ingediend door de heer Richard Fournaux)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van wetvoorstel DOC 52 0171/001.

Naar verluidt hebben zich in een aantal steden van het Rijk onlangs betreurenswaardige incidenten voor-gedaan, waarbij de Belgische driekleur vertrappeld en verbrand zou zijn geweest.

Op dit ogenblik bestaan geen wettelijke bepalingen die voorzien in de specifieke bestraffing van dergelijke handelingen.

De raad van bestuur van het ę Nationaal verbond van politieke gevangenen en rechthebbenden van BelgiŽ Ľ heeft enkele jaren terug de wens geuit dat de federale wetgever zou optreden teneinde de nationale driekleur te allen tijde te beschermen.

Die wens lijkt ons volkomen gerechtvaardigd. De Belgische vlag is immers het symbool bij uitstek van de eenheid van de Belgen, van de verschillende gemeenschappen en gewesten. Daarom verdient de Belgische nationale driekleur een bijzondere juridische bescherming : in een federale en democratische Staat als de onze kan niet worden getolereerd dat de nationale vlag, die de eenheid van het land symboliseert, op enige wijze oneer wordt aangedaan (verscheuring, verbranding, onterend taalgebruik, beledigende handelingen of gebaren enzovoort).

Voor wie het nut van dit wetsvoorstel nog in twijfel zou trekken, kan worden verwezen naar de woorden van wijlen koning Boudewijn. In zijn toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van 21 juli 1993, een toespraak die zijn ę politieke testament Ľ zou worden, zei hij onder meer het volgende :

ę In de bewoordingen van onze Grondwet is BelgiŽ voortaan een federale Staat. Het was de wil van het Parlement om een nieuw evenwicht tot stand te brengen tussen, enerzijds, een verreikende autonomie van Gewesten en Gemeenschappen, en anderzijds, de noodzakelijke eenheid en samenhorigheid van het land.(...)

Nu komt het er op aan de nieuwe instellingen goed te doen werken. Dat zal pas mogelijk zijn wanneer alle verantwoordelijken blijk geven van verzoeningsgezindheid, van goede wil, van verdraagzaamheid en van federale burgerzin. De overgrote meerderheid van onze medeburgers dringt daarop aan, want zij is niet te vinden voor om het even welke vorm van separatisme, en zij aarzelt niet om dat ook klaar en duidelijk te laten horen. Dat verheugt mij.(...)

De staatshervorming is goedgekeurd. Nu moet dringend een duurzame communautaire vrede tot stand komen, want die is onontbeerlijk, als wij samen werk willen maken van de andere problemen waarmee wij te kampen hebben. Ľ.

Dit wetsvoorstel strekt er eveneens toe rekening te houden met, enerzijds, de federale staatsstructuur van BelgiŽ en, anderzijds de noodzaak om vreedzame betrekkingen tussen de Staten en hun volkeren te bevorderen.

De vlaggen van de gemeenschappen en de gewesten vormen het symbool van die deelgebieden en hun bevolking; als dusdanig verdienen die vlaggen dezelfde eerbied als de nationale vlag. Daarom is het van belang te voorzien in een uitbreiding van de bescherming die de nationale vlag moet genieten tegen eventuele beledigende handelingen. Het spreekt voor zich dat die bescherming ook moet gelden voor de Europese vlag, die immers symbool staat voor de steeds nauwere band tussen de volkeren die samen Europa vormen.

De noodzaak om die bescherming ook uit te breiden tot de vlaggen van alle door BelgiŽ erkende Staten ligt misschien niet dadelijk voor de hand, maar ze is daarom niet minder reŽel. In tal van Staten wordt een nog grotere symbolische betekenis aan de vlag gehecht dan in BelgiŽ; beledigingen van die nationale vlaggen worden door de bevolking van die landen dan ook aangevoeld als een vorm van agressie tegen de Staat en het hele volk. Dat is het geval voor grote democratieŽn zoals de Verenigde Staten van Amerika, maar ook voor heel wat andere — al dan niet democratische — landen. Gelet op de noodzaak om vreedzame betrekkingen tussen de Staten en hun volkeren te bevorderen, lijkt het ons van belang ook de buitenlandse vlaggen te beschermen tegen eventuele uitingen van agressie die in ons land zouden plaatsgrijpen. Uiteraard houdt een en ander voor in BelgiŽ verblijvende personen geen verbod in om zich hier kritisch uit te laten over buitenlandse staatsleiders, maar dat moet dan gebeuren op een manier die voor de onderdanen van de betrokken Staten minder hard aankomt als een belediging van hun vlag. Overigens is de vlag het symbool van een Staat en heel zijn bevolking, dus niet van de leiders die er op een bepaald tijdstip aan de macht zijn.

Richard FOURNAUX.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In boek II, titel V van het Strafwetboek wordt onder een hoofdstuk IIbis (nieuw) met als opschrift ę Gebrek aan eerbied voor vlaggen Ľ, een artikel 282bis ingevoegd, luidend als volgt :

ę Art. 282bis. — Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend euro wordt gestraft hij die, behoudens in de gevallen bepaald door boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit Wetboek, tijdens een openbaar evenement of op een voor het publiek toegankelijke plaats de nationale vlag, dan wel de vlag van een gemeenschap of een gewest, de Europese vlag, de vlag van een door BelgiŽ erkende Staat of de vlag van een Statenbond opzettelijk oneerbiedig heeft bejegend door haar te verscheuren, in brand te steken, er onterend over te spreken of beledigende handelingen of gebaren te stellen. Ľ.

11 oktober 2007.

Richard FOURNAUX.