4-3

4-3

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren en onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van de gecoöpteerde senatoren en van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel had verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen.

Het woord is aan de heer Moureaux om voorlezing te doen van het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

M. Philippe Moureaux (PS). - Votre commission avait à vérifier les pouvoirs de sénateurs cooptés.

Elle a pris connaissance des listes déposées entre les mains du Greffier du Sénat par les groupes politiques, en application de l'article 220, §3, du Code électoral.

Sont désignés en application de l'article 67, §1er, 7º, de la Constitution :

Overeenkomstig artikel 67, §1, 6º, van de Grondwet worden aangewezen:

Uw commissie heeft eveneens kennis genomen van de aanwijzing, door Lijst Dedecker, van de heer Boudewijn Bouckaert.

Aangezien in de zetelverdeling, vastgesteld door de Senaat tijdens de plenaire vergadering van 5 juli jongstleden, geen zetel van gecoöpteerd senator aan deze politieke formatie werd toegekend, acht de commissie de aanwijzing door Lijst Dedecker onontvankelijk.

Wat de andere politieke formaties betreft, heeft uw commissie vastgesteld dat het aantal namen voor elke lijst overeenstemt met het aantal toegekende zetels.

Bovendien hebben de aangewezen personen bewezen dat ze voldoen aan de door de Grondwet gestelde verkiesbaarheidsvoorwaarden.

Uw commissie heeft dan ook de eer voor te stellen de voornoemde personen toe te laten als lid van de Senaat.

Enfin, en sa séance du 28 juin dernier, le Sénat, sur la proposition de la commission de Vérification des pouvoirs, avait décidé d'accorder un délai de sept jours aux sénateurs suppléants élus le 10 juin 2007 et qui n'avaient pas jusqu'alors fourni au Sénat la preuve de leur éligibilité.

Votre commission a réexaminé ce jour les dossiers de ces élus et a constaté que Mmes Claudine Coolsaet, Mia Corten, Martine Decanniere, Celie Dehaene-Verbeke, Havva Duman, Julie Fernandez Fernandez, Nédia Gmati-Trabelsi, Saskia Latréche, Béatrice Thiémard-Clémentz, Els Van Hoof, Violette Vansteelandt et Madeleine Vennix et MM. Az-Dine Aouragh, Johan Bleyen, Alain Cleyman, Ludo Dierickx, Koen Dillen, Yves Miroir, Antoine Tanzilli et Mark Vanleeuw remplissent toutes les conditions d'éligibilité exigées par la Constitution.

Votre commission vous propose dès lors de valider les pouvoirs de ces personnes comme sénateurs suppléants.

Votre commission propose également que le Sénat reçoive au plus tard le mercredi 18 juli 2007 les preuves d'éligibilité de Mmes Camilla Decleer, Hannelien Dens, Els Empereur et Carine Lootens-Stael-Van Mol et de M. Peter Tom Jones.

La commission a approuvé le rapport à l'unanimité.

Mevrouw Lieve Vanermen (Lijst Dedecker). - Tot driemaal toe beklim ik het spreekgestoelte, tot driemaal toe kraait de haan van uw geweten en zoals Christus alleen achterbleef, zo blijf ook ik hier eenzaam achter in het halfrond.

Ik zou eerst en vooral aan de heer Vankrunkelsven willen vragen om niet al te neerbuigend om te gaan met het begrip populus. In deze zaal zou ergens `Senatus populusque Belgarum' te lezen staan. De rechtstreeks verkozen senatoren zijn, zoals u en ik, door dezelfde populus verkozen. De heer Vankrunkelsven was zo attent mij het epitheton `populistisch' toe te dichten. Hij is echter, zoals ik trouwens, een adept van de exacte wetenschappen. Ik meld u dus vandaag in mijn conclusie sereen dat de wetten waaraan in de betogen van vorige week gerefereerd werd, niet vallen onder de exacte wetenschap. De wetten van Newton, de wetten van Einstein kloppen altijd, maar de wetten waaraan men hier refereert niet. Het zij verre van mij te beweren dat de wetgever onfeilbaar is. De heilige Roomse Kerk is evenmin onfeilbaar, ook al denkt ze dat. Wetten worden gemaakt door mensen. Alsof ik daar als mens geen begrip voor heb! Ook de Raad van State, die alle gegevens en mogelijke gevolgen kende, zag bij de toetsing van de wet geen enkel probleem en oordeelde dat de wet een grondige, goede uitwerking is van het principe dat in de Grondwet staat ingeschreven. De wetgever had echter niet voorzien dat zich ooit een situatie zoals voor Lijst Dedecker zou kunnen voordoen.

M. Philippe Monfils (MR). - Madame la présidente, le sujet abordé par Mme Vanermen ayant été réglé la semaine dernière, il n'y a pas lieu d'y revenir aujourd'hui.

M. Philippe Moureaux (PS). - Mme Vanermen a le droit de s'exprimer, monsieur Monfils. Respectez l'opposition, vous n'êtes pas encore dans la dictature libérale !

M. Philippe Monfils (MR). - Et vous n'êtes pas président du Sénat, que je sache, monsieur Moureaux !

Mme la présidente. - Mme Vanermen a effectivement le droit de s'exprimer. Vous aurez la parole lorsque Mme Vanermen aura terminé son intervention, monsieur Monfils.

Mevrouw Lieve Vanermen (Lijst Dedecker). - De simulatie in 1993 ging ervan uit dat de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Senaat zouden samenvallen en dat dit zowel in 1995 als in 1999 het geval zou zijn. Wat zult u doen als er in 2009 wel een fractie Lijst Dedecker in het Vlaams Parlement zal zijn? Dan zal de hoop vervlogen zijn dat dit met boerenverstand kan worden opgelost. Daarom vind ik het bijzonder bedroevend en ontgoochelend dat de zeven oudste wijzen - ik was er bijna bij geweest want ik ben de op negen na oudste hier aanwezig - die wet niet naar de geest, maar naar de letter hebben gelezen omdat dit hen toevallig beter uitkwam. Het is niet omdat de wetgever soeverein is dat hij de Grondwet en de geest van de Grondwet naast zich neer kan leggen wanneer het hem goed uitkomt. Wanneer de Senaat als wetgever de Grondwet naast zich neerlegt, wordt naar diezelfde populus toe een bijzonder slecht signaal gegeven.

Ik kan enkel besluiten dat u zich op een hellend vlak begeeft en ik vrees dat de nieuwe meerderheid in deze vergadering, als verkozenen des volks, een bijzonder slechte start neemt.

Graag had ik professor Vandenberghe als herinnering, als geheugensteuntje, een verzameling van zijn eigen citaten uit 1999 cadeau gedaan.

M. Philippe Monfils (MR). - Je comprends mal que l'on permette à Mme Vanermen de tenir le même discours que la semaine dernière alors que l'affaire a été réglée. Si le Sénat se réunit de nouveau la semaine prochaine pour désigner les commissions, recommencera-t-elle son cirque concernant la non-désignation d'un sénateur coopté de la Lijst Dedecker ? Ce genre d'intervention ne grandit pas le Sénat. Nous avons autre chose à faire que d'entendre sans arrêt les mêmes propos de Mme Vanermen.

Mme la présidente. - Mme Vanermen pourra bien entendu s'exprimer la semaine prochaine et ultérieurement.

Ik breng de besluiten van dit verslag in stemming.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Ik verzoek de leden wier geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Applaus)