Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-2926 van de heer Destexhe van 17 juni 2005 (Fr.) :
Verdrag van Rome. — Jubileum van de ondertekening in 2007. — Europadorp. — Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken.

In november 2003 werd aan de pers een project voorgesteld voor de viering van het « jubileum » van de ondertekening van het Verdrag van Rome in 2007. Het is de bedoeling een uitstalraam te maken, een Europadorp met één paviljoen per lidstaat rond een centraal paviljoen, dat van de Unie. Elk land zou er zichzelf voorstellen en zou om de beurt, gedurende een week het dorp voorzitten.

De kosten worden geraamd op 25 miljoen euro. Bij het project zouden niet alleen Brussel-Stad, maar ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het federale niveau, de Commissie en het Europees Parlement betrokken worden.

Is u op de hoogte van dit initiatief ?

Kan de FOD Buitenlandse Zaken een coördinerende en stimulerende rol spelen in dit project ?

Antwoord : Actualisatie op 24 april 2007

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd niet formeel op de hoogte gesteld van dit initiatief.

2. Het lijdt echter geen twijfel dat de viering van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van Rome een evenement is dat tijdens het jaar 2007 aandacht en feestelijke herdenking verdient.

De federale regering en in het bijzonder de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hebben al hun steun verleend aan de viering van dit jubileum. Sinds het jaar 2006 werden tal van initiatieven genomen en voorbereidingen aangevat door officiële overheden en privé-instanties : verschillende voorlichtingsacties tijdens het jaar 2007 geven kleur hieraan (onder andere tentoonstellingen, concerten, bewustmakingsinitiatieven, festivals, enz.). Vanzelfsprekend heeft de viering van dit jubileum een overleg vereist en gevergd met officiële Belgische en Europese instanties, evenals met privé-partners. Een overzicht van het programma over de geplande en/of lopende initiatieven in 2007 is raadpleegbaar op de officiële Belgische website (http ://www.brusselseurope2007.be) en op de website van de Europese Commissie (http ://www.europa.eu/50/countries/belgium/index_namelijkhtm).

Indien het project « Europees Dorp » hen formeel wordt voorgelegd, zullen de officiële Belgische instanties erop toezien dat een overleg zal plaats vinden met alle betrokken instanties teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om het eventueel te integreren in het bovenvermelde programma.