Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-1705 van de heer Vandenberghe L. van 5 november 2004 (N.) :
First Committee van de VN. — New Agenda Coalition. — Resolutie. — Nucleaire ontwapening.

Door de ę New Agenda Coalition Ľ (NAC) is een nieuwe resolutie ingediend in het ę First Committee Ľ van de Verenigde Naties (VN). Deze resolutie heeft tot doel om serieuze stappen naar nucleaire ontwapening te bevorderen. De NAC (bestaande uit BraziliŽ, Egypte, Ierland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Zweden) dient elk jaar een of meerdere resoluties in met bovenstaand doel.

1. Hoe zal BelgiŽ in het ę First Committee Ľ van de VN over deze resolutie stemmen ?

2. Indien BelgiŽ niet voor deze resolutie gaat stemmen, wat is dan de argumentatie hiervoor ? Met welke elementen uit de resolutie gaat de Belgische regering niet akkoord ?

3. Is er over deze stemming overleg gepland of geweest met de andere Europese landen, en de nucleaire en niet-nucleaire landen binnen de NAVO ?

4. Indien ja, wat is de houding van de andere Europese landen ?

5. Speelt de houding van de andere Europese of NAVO-landen mee in het bepalen van de Belgische houding ?

6. Welke andere initiatieven neemt BelgiŽ momenteel ter bevordering van de nucleaire ontwapening en non-proliferatie ?

Antwoord : De resolutie ę A new agenda : accelerating the implementation of disarmament commitments Ľ roept op tot universalisering van het non-proliferatieverdrag en ratificatie van het kernstopverdrag.

Ze streeft naar een versnelling van het nucleaire ontwapeningsproces, een reductie van de arsenalen tactische nucleaire wapens en het afzien van de ontwikkeling van eventuele nieuwe types van nucleaire wapens.

De resolutie dringt ook aan op een snel opstarten van de onderhandelingen in de VN-Ontwapeningsconferentie en onderstreept het belang van de principes van onomkeerbaarheid, transparantie en efficiŽnte verificatie in alle nucleaire ontwapeningsovereenkomsten.

1. Ons land heeft een positieve stem uitgebracht ten aanzien van deze resolutie.

2. De tekst van deze resolutie zoals ze in de voorbije sessie van de 1e commissie van de algemene Vergadering werd voorgelegd is in overeenstemming met de politiek van de Belgische regering inzake non-proliferatie. Voor BelgiŽ blijft het Non-proliferatieverdrag (NPT) de hoeksteen van het internationale veiligheidsbeleid, gestoeld op een evenwichtige benadering van nucleaire non-proliferatie, nucleaire ontwapening en internationale samenwerking.

3. Binnen de Europese Unie (EU) werd overleg gepleegd over het stemgedrag ten aanzien van deze resolutie, zoals dit overigens gebeurt voor alle resoluties. Ook met de NAVO bondgenoten werd overlegd. Ons land heeft daarnaast specifiek overleg opgezet met Noorwegen en Nederland, landen die samen met BelgiŽ een werkdocument over deze thema's hebben verspreid in de voorbereiding op de toetsingsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (cf. Punt 6).

4. Binnen de Europese Unie stemden, naast Zweden dat de resolutie introduceerde voor de ę New Agenda Coalition Ľ en co-sponsors Ierland (ook lid van de NAC), Oostenrijk en Malta, ook nog Polen, Litouwen, Duitsland, Cyprus, Finland, Luxemburg en Nederland positief. Wat betreft de NAVO steunden ook Canada, Turkije en Noorwegen de resolutie.

5. De regering is ervan overtuigd dat een positieve stem ten voordele van de betrokken resolutie het juiste signaal geeft aan de ondertekenaars van het NPT, namelijk dat er dringend werk moet gemaakt worden van het consolideren van en, waar mogelijk, voortbouwen op de krachtlijnen van dit verdrag. Ons land verdedigt zijn positie in volle transparantie met zijn partners in de NATO en de Europese Unie.

6. BelgiŽ pleit in alle relevante fora voor een evenwichtige benadering van de problematiek van nucleaire ontwapening en non-proliferatie. In het kader van de Eerste Commissie co-sponsorde BelgiŽ eveneens de resolutie ę a path to the total elimination of nuclear weapons Ľ ingediend door Japan. Dit voorstel is complementair aan de resolutie van de NAC en roept op tot verdere universalisering en volledige naleving van het Nonproliferatieverdrag.

Ons land heeft samen met Noorwegen en Nederland in de voorbereiding van de toetsingsconferentie bij het NPT een werkdocument voorgelegd aangaande de centrale uitdagingen inzake nucleaire non-proliferatie en ontwapening. We kunnen met genoegen vaststellen dat de principes die daarin werden naar voor gebracht overgenomen zijn in de resolutie van de NAC. De Belgische delegatie zal pro-actief streven naar een succesvol verloop van de toetsingsconferentie bij het NPT, in consultatie met onze Europese en NAVO partners.