3-2415/2

3-2415/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

23 APRIL 2007


Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciŽle vastgoedmaatschappij door de Staat


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KAPOMPOL…


I. INLEIDING

Het verplicht bicamerale wetsontwerp waarover dit verslag handelt, werd oorspronkelijk op 14 maart 2007 ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers als een ontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 51-2995/1).

Het werd op 19 april 2007 in de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen met 91 tegen 31 stemmen.

Het werd op 20 april 2007 aan de Senaat overgezonden en nog dezelfde dag geŽvoceerd.

De commissie heeft het wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 23 april 2007.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE STAATSSECRETARIS VOOR MODERNISERING VAN DE FINANCIňN EN DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

De staatssecretaris verwijst naar Kamerdocument nr. 51 2995/001, blz.3.

III. ALGEMENE BESPREKING

De staatssecretaris antwoordt op een vraag van mevrouw Hermans dat de Belgische ambassades in het buitenland waarvan de Staat eigenaar is, niet voor vervreemding in aanmerking komen.

Hij herinnert eraan dat een eerste algemene lijst van eigendommen werd opgesteld. Er werd een technisch comitť samengesteld, dat over het geheel van deze lijst verslag zal uitbrengen aan de Ministerraad. Die zal dan uiteindelijk beslissen welke eigendommen openbaar verkocht kunnen worden onder welke zeer duidelijk bepaalde voorwaarden. De ambassades zullen daar geen deel van uitmaken.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Er wordt geen enkel amendement ingediend.

V. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
JoŽlle KAPOMPOL…. Luc WILLEMS.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 51-2995/005)