3-215

3-215

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 APRIL 2007 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Stuk 3-2403) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Stuk 3-2403) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Stuk 3-2423) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Stuk 3-2430)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comitÚ van het Rijksregister (Stuk 3-2431) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten (Stuk 3-2432) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Stuk 3-2433)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea (Stuk 3-2369) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht (Stuk 3-2406) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 3-2075)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Stuk 3-2362) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Stuk 3-2363) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Stuk 3-2364) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Stuk 3-2365)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering