3-214

3-214

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 AVRIL 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du ministère de la Défense (de Mme Fauzaya Talhaoui et M. Bart Martens, Doc. 3-1864)

Proposition de loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (de Mme Isabelle Durant, Doc. 3-727)

Discussion générale

Mme la présidente. - M. Cornil, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik dank van harte de collega's voor hun steun aan dit wetsvoorstel, dat ik samen met collega Bart Martens heb ingediend. We hebben het niet zelf uitgevonden. Het federaal regeerakkoord 2003-2007 kondigde al aan dat cellen voor duurzame ontwikkeling zouden worden opgericht om alle belangrijke overheidsbeslissingen op hun effecten inzake duurzame ontwikkeling te beoordelen. Het bepaalde bovendien dat het beoordelen van de effecten inzake duurzame ontwikkeling niet mag leiden tot bijkomende vertraging in de besluitvorming.

Dit wetsvoorstel geeft een grondslag aan deze bepaling uit het regeerakkoord. Het introduceert de zogenaamde DOEB's, de duurzameontwikkelingseffectbeoordelingen, een methode waarmee de administratie, alvorens de beslissing wordt genomen, de mogelijke effecten van een voorgesteld beleid bestudeert op sociaal, economisch en ecologisch niveau. Bovendien bevatten deze beoordelingen eventueel voorstellen van alternatieven. Met deze toetsing wordt nagegaan of het beleidsvoornemen een beleid van duurzame ontwikkeling bevordert.

We hebben in deze legislatuur heel wat bereikt op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vandaag zou in de Kamer van volksvertegenwoordigers artikel 7bis van de Grondwet goedgekeurd, waarmee duurzame ontwikkeling in de Grondwet wordt ingeschreven. We hebben ook allerlei andere voorstellen in verband met duurzaamheid in de Senaat behandeld. Het wetsvoorstel dat we nu bespreken, vormt een sluitstuk in de integratie van duurzame ontwikkeling in onze besluitvormingsprocedures.

De beoordeling van de effecten van de duurzame ontwikkeling moet worden uitgevoerd op alle ontwerpen van wet, op alle ontwerpen van koninklijk besluit en op alle voorstellen van beslissingen die ter goedkeuring aan de ministerraad worden voorgelegd. Aan de koning zal de bevoegdheid worden gegeven om de voorwaarden in detail uit te werken.

Er zijn ook sancties. Als een bepaalde beslissing, een voorontwerp van wet of besluit niet wordt onderzocht, dan kan het ontwerp niet worden ingediend bij de wetgevende kamers, kan het koninklijk besluit niet door de koning worden afgekondigd en kan een voorstel van beslissing niet door de ministerraad worden goedgekeurd.

Ik dank tot slot de voorzitter van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden omdat ze het wetsvoorstel op de agenda heeft geplaatst, alsook alle collega's die hieraan hebben meegewerkt.

-La discussion générale est close.