3-214

3-214

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

In memoriam de heer Michel Toussaint, minister van Staat

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de overheveling van de dossiers collectieve schuldenregeling naar de arbeidsgerechten» (nr. 3-1504)
Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de ingebruikname van de afdeling met verscherpt toezicht van de Brugse gevangenis» (nr. 3-1505)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het houden van Interministeriële Conferenties voor buitenlands beleid» (nr. 3-1498)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Rwandaproces» (nr. 3-1503)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955 (Stuk 3-2376)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993 (Stuk 3-2386)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de houding van België in de Wolfowitzzaak» (nr. 3-1499)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de maatregelen tegen ramkraken in de Kempen» (nr. 3-1494)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de officiële aanbevelingen van de Federale ombudsman aan de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-1497)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het Glimmer (Global-Local Information Merging for Maturing Emergency Response)» (nr. 3-1501)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Werk over «de gebrekkige registratie van beroepskankers door het Fonds voor de Beroepsziekten» (nr. 3-1476)
Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de reïntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid» (nr. 3-1496)
Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «dierenmishandeling» (nr. 3-1500)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het voorstel tot inkorting van de basisopleiding geneeskunde tot zes jaar» (nr. 3-1506)

Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Stuk 3-2366) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden (Stuk 3-916) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Stuk 3-1147) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de humanitaire hulp aan de tentenkampen van de Sahrawi» (nr. 3-1486)
Mondelinge vraag van de heer Stefaan Noreilde aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «het invoeren van een administratief boetesysteem bij de NMBS» (nr. 3-1495)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de golf van agressief geweld tegenover het treinpersoneel» (nr. 3-1502)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat hof (Stuk 3-1063)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations; Stuk 3-2114/1 tot 4.

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2126) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur (Stuk 3-2127) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2348) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2349)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2348) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2349)

Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten (Stuk 3-2409) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden (Stuk 3-2359) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, in verband met de collectieve consumptieakkoorden (van mevrouw Joëlle Kapompolé en mevrouw Olga Zrihen, Stuk 3-1407)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Stuk 3-2407) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (Stuk 3-2405) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (Stuk 3-2360) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest met betrekking tot het administratief en financieel beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Stuk 3-2357)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Stuk 3-2361) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (Stuk 3-2404) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, §1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging (Stuk 3-2395) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 (Stuk 3-2411)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (van mevrouw Stéphanie Anseeuw c.s., Stuk 3-1473)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2367)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2368)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2367)
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2368)

Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiënt (van mevrouw Christel Geerts c.s., Stuk 3-1588)

Bespreking

Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor België (van mevrouw Fatma Pehlivan c.s., Stuk 3-1607)

Bespreking

Voorstel van resolutie met betrekking tot de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 3-1849)

Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2004 - 31 december 2005) (Stuk 3-1849)

Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2002 - 31 december 2003) (Stuk 3-836)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 3-2047)

Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (van mevrouw Margriet Hermans en mevrouw Stéphanie Anseeuw, Stuk 3-1180)

Voorstel van resolutie teneinde in België de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (van mevrouw Jihane Annane en mevrouw Nathalie de T' Serclaes, Stuk 3-1347)

Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Marie-José Laloy, Stuk 3-1633)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het «Energiebeleid in België» (van de heer Bart Martens c.s., Stuk 3-2354)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Bart Martens, Stuk 3-1864)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (van mevrouw Isabelle Durant, Stuk 3-727)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955 (Stuk 3-2376)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993 (Stuk 3-2386)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2367)
Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations; Stuk 3-2114/1 tot 4.
Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2126) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur (Stuk 3-2127) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2348) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Stuk 3-2349)
Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten (Stuk 3-2409) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden (Stuk 3-2359) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Stuk 3-2407) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (Stuk 3-2405) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (Stuk 3-2360) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest met betrekking tot het administratief en financieel beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Stuk 3-2357)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Stuk 3-2361) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 (Stuk 3-2366) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden (Stuk 3-916) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Stuk 3-1147) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars (Stuk 3-2404) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, §1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging (Stuk 3-2395) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 (Stuk 3-2411)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (van mevrouw Stéphanie Anseeuw c.s., Stuk 3-1473)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Bart Martens, Stuk 3-1864)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiënt (van mevrouw Christel Geerts c.s., Stuk 3-1588)
Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor België (van mevrouw Fatma Pehlivan c.s., Stuk 3-1607)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (Stuk 3-1849)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (van mevrouw Olga Zrihen c.s., Stuk 3-2047)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het «Energiebeleid in België» (van de heer Bart Martens c.s., Stuk 3-2354)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen (Stuk 3-1063)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen (Stuk 3-2368)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «softwarepiraterij» (nr. 3-2277)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vertaling van het cursusmateriaal dat gebruikt wordt ter voorbereiding van het examen dat toegang verleent tot de graad van adjudant» (nr. 3-2306)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «het afronden van de hervorming van het gerechtelijk akkoord» (nr. 3-2312)

Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het principe volgens hetwelk gemeentelijke opcentiemen op de inkomstenbelasting geen terugwerkende kracht kunnen hebben» (nr. 3-2307)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het behoud van de inschrijving voor gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren die geslaagd zijn voor een bekwaamheidsexamen dat toegang verleent tot de graad van hoofdinspecteur van Financiën en tot de graad van eerste attaché van Financiën» (nr. 3-2308)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van borstprotheses» (nr. 3-2295)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het behoud van de inschrijving voor gecertificeerde opleidingen voor ambtenaren die inmiddels bevorderd zijn tot een hogere klasse» (nr. 3-2309)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de evaluatie van de houders van een managementfunctie van de POD Wetenschapsbeleid» (nr. 3-2311)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de patiëntenrechten» (nr. 3-2296)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «zelfgemaakte wapens in de Belgische gevangenissen» (nr. 3-2313)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van preventie en zorg voor borstkanker» (nr. 3-2297)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «pijnbestrijding bij borstkanker» (nr. 3-2298)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de aansprakelijkheid van apothekers ingeval er meerdere apothekers-titularissen zijn» (nr. 3-2299)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de invoering van een loyaliteitsdividend» (nr. 3-2318)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «private equity en hedge funds» (nr. 3-2317)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «aasgierfondsen» (nr. 3-2316)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Beroepen
Arbeidsauditoraat
Parketten
Rechtbanken van koophandel
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Europees Parlement