3-2355/2

3-2355/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

11 APRIL 2007


Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KAPOMPOL…


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 51-2689/1).

Het werd op 29 maart 2007 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 103 stemmen bij 25 onthoudingen.

Het ontwerp werd op 30 maart 2007 overgezonden aan de Senaat en op 30 maart 2007 geŽvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 11 april 2007.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN ECONOMIE, ENERGIE, BUTENLANDSE HANDEL EN WETENSCHAPSBELEID

Het wetsontwerp strekt ertoe de rechten van de verzekerden (ook zieken en gehandicapten) in de private ziekteverzekering (verzekering ziekenhuisopname, arbeidsongeschiktheidsverzekering, invaliditeitsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen) aanzienlijk te verbeteren en te beschermen.

In dat kader worden drie maatregelen voorgesteld.

De individuele ziekteverzekering wordt levenslang gemaakt zowel voor de verzekeringsnemer als voor zijn gezinsleden (doorgaans partner en kinderen) die mede in zijn verzekering opgenomen zijn.

De ę onbetwistbaarheid Ľ van de individuele ziekteverzekering wordt nu wettelijk geregeld.

Er wordt een recht op individuele voortzetting van de verzekering gecreŽerd voor elke verzekerde (zijnde zowel de werknemer als zijn familieleden) in een groepsverzekering. Dit recht kan uitgeoefend worden zodra de verzekerde (werknemer of elk van zijn familieleden) om gelijk welke reden het voordeel van de groepsverzekering verliest (bijvoorbeeld vrijwillig of gedwongen ontslag, faillissement of vereffening van de werkgever, pensionering). Desbetreffend wordt een informatieplicht opgelegd aan de werkgever (eventueel de curator of de vereffenaar).

III. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
JoŽlle KAPOMPOL…. Luc WILLEMS.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 51-2689/006)