3-1063/9

3-1063/9

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

19 APRIL 2007


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt vervangen als volgt :

« § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de rekeningen van het Arbitragehof op hun regelmatigheid te verifiėren en goed te keuren, worden de kredieten die voor de werking van het Arbitragehof nodig zijn, uitgetrokken als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. ».