3-2354/2

3-2354/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

11 APRIL 2007


Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het « Energiebeleid in België »


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW KAPOMPOLÉ C.S.

Het dispositief aanvullen met een punt 11, luidende :

« 11. — de vereiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat de energiekloof onder de bevolking toeneemt. »

Verantwoording

Zodra de politieke wereld voorstellen formuleert, moet hij rekening houden met de dagelijkse realiteit van de burgers. Die redenering geldt ook voor voorstellen inzake energie.

Wanneer men maatregelen moet treffen tegen de opwarming van het klimaat, moet men erop toezien dat die maatregelen de minst gegoeden onder ons niet nog meer verarmen.

Wat de indieners van dit amendement evenwel interesseert, is zo te handelen dat het factuurbedrag voor de verbruiker daalt. Dat de facturen voor verwarming, elektriciteit en gas minder zwaar worden terwijl men toch inspanningen levert om het leefmilieu op wereldschaal te beschermen.

Die doelstelling is niet onrealistisch indien men daar de middelen voor uittrekt. Daarom dient men de dagelijkse werkelijkheid van de mensen te kennen, dient men de moed te hebben om meer te doen dan mooie toespraken te houden en concreet en realistisch op te treden. Het gaat er werkelijk om politieke keuzes te maken.

Budgetten vrijmaken om mensen wier huizen slecht geďsoleerd zijn de kans te geven de vereiste werkzaamheden uit te voeren middels voordelige leningen of kwaliteitsvolle elektrische huishoudtoestellen te kopen, betekent dat men het leven van de burgers hier en nu verbetert en dat men een bijdrage levert aan de bescherming van de aarde.

We moeten vandaag voluit voorrang geven aan investeren in duurzame energie en in energiebesparing en tegelijk de energiekloof bestrijden.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Bart MARTENS.
Berni COLLAS.
Luc WILLEMS
Olga ZRIHEN.

Nr. 2 VAN MEVROUW KAPOMPOLÉ C.S.

Het dispositief aanvullen met een punt 12, luidende :

« 12. — de vereiste maatregelen te treffen opdat de bedrijfswereld zich voorziet van een volwaardig en gestandaardiseerd referentiekader met normen om de milieuaspecten beter in aanmerking te nemen. »

Verantwoording

Ook de bedrijfswereld moet zo goed mogelijk meewerken om de invloed van de mens op het milieu te beperken. De indiener van dit amendement meent dat het daarom nodig is dat maatregelen worden getroffen waardoor de ondernemingen bij het uitoefenen van hun activiteiten rekening houden met de milieuaspecten. Alle spelers moeten hun gedrag aanpassen en de economische wereld moet, zoals de particulieren dat doen, haar steentje bijdragen.

Joëlle KAPOMPOLÉ.
Bart MARTENS.
Olga ZRIHEN.