3-2126/2

3-2126/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

28 MAART 2007


Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KAPOMPOLÉ


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 51-2852/1).

Het werd op 15 maart 2007 eenparig aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het werd op 16 maart 2007 overgezonden aan de Senaat en op 21 maart 2007 geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 28 maart 2007. Tijdens die bespreking werden op basis van de nota van de Dienst Juridische Zaken, Wetsevaluatie en Documentaire Analyse van de Senaat, verschillende tekstcorrecties aangebracht aan het optioneel bicameraal ontwerp zoals het door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd overgezonden. Zij wijzigen echter niets aan de inhoud ervan.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN ECONOMIE, ENERGIE, BUITENLANDSE HANDEL EN WETENSCHAPSBELEID

De minister verwijst naar de toelichting die hij in de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gegeven.

III. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel werd eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Joëlle KAPOMPOLÉ. Luc WILLEMS.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 51-2852/004)

De commissie beslist evenwel volgende tekstcorrecties aan te brengen :

— In artikel 17, § 1, tweede lid, van de Nederlandse tekst het woord opcentiemen vervangen door het woord « opdeciemen ».

— In artikel 17, § 1, vierde lid, van de Nederlandse tekst de woorden « van deze schikking » vervangen door de woorden « van het voorstel van schikking ».

— In artikel 17, § 1, vijfde lid, het woord « gevorderd » vervangen door het woord « verzocht ».

— In artikel 19, § 2, de woorden « De in het eerste lid aangestelde ambtenaren » vervangen door de woorden « De in § 1, eerste lid, bedoelde ambtenaren ».