Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-81

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6203 van mevrouw Thijs d.d. 30 oktober 2006 (N.) :
CO-intoxicatie. — Petroleumkachels.

Koolstofmonoxide (CO) blijft slachtoffers eisen in onze ę moderne Ľ maatschappij. Het antigifcentrum registreerde voor het jaar 2005 576 ongevallen waarbij er 1 224 slachtoffers vielen. Negenentwintig van hen lieten het leven ten gevolge van de vergiftiging.

Hoewel er bijna overal brochures met preventietips worden uitgedeeld en/of beschikbaar zijn bij de brandweer of gemeenten, gebeuren er jaarlijks nog honderden CO-vergiftigingen.

De oorzaken van CO-vergiftigingen zijn veelvuldig, maar vaak terug te voeren tot gebrekkige apparatuur of verluchting, enz.

Het merendeel van de ongevallen met CO is volgens het rapport van het antigifcentrum te wijten aan waterverwarmers : 248 van de 576 ongevallen. Petroleumkachels zijn de oorzaak van 8 ongevallen van de 576.

De mathematische vergelijking is hier vlug gebeurd : petroleumkachels representeren slechts een miniem risico op intoxicatie. Dat is echter al te gemakkelijk geredeneerd : de statistiek van het antigifcentrum is slechts een partiŽle statistiek en biedt zeker geen zicht op het totaal aantal intoxicaties en hun oorzaken. Zo werden in ziekenhuizen niet alle CO-intoxicaties geregistreerd (vanaf 2006 zou dit wel het geval zijn), de parketten classificeren CO vaak onder diverse labels waardoor het moeilijk is om de aantallen te kennen, sommige patiŽnten gaan nooit naar een ziekenhuis met hun klachten, enz.

De petroleumkachels, die in dit verslag alleszins 8 ongevallen veroorzaken, zijn een risicohaard. Sommige van deze kachels zijn voorzien van veiligheidsmaatregelen tegen CO, maar dit is niet in het merendeel van de gevallen zo.

De CO-intoxicatieproblematiek is complex en vraagt om een coherente en globale aanpak. Zowel de omgeving speelt een rol, de eigenschappen van de verwarmingstoestellen, de kennis die mensen hebben van CO risico's als het weer.

Het is nodig dat de verschillende instanties en expertenorganisaties die werkzaam zijn op dit domein samenwerken. Dit zijn nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden, (brandweer, OCMW, buurtorganisaties, ziekenhuizen, ziekenfondsen, ...).

Preventie is het herkennen van risicofactoren en voorzorgsmaatregelen nemen vooraleer het te laat is. Daarom had ik graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Wat leert het cijfermateriaal dat de geachte vice-eersteminister ter beschikking heeft over petroleumkachels als oorzaak van CO-intoxicatie ?

2. Zal ze een kwaliteitslabel invoeren voor petroleumkachels ? Wanneer mag dit label verwacht worden ? Hoe zal ze dit implementeren ?

3. Wordt er bij aankoop best geen informatiebrochure aangeboden over de gevaren van CO-vergiftiging ? Hoe zal de geachte vice-eersteminister de verschillende doelgroepen bereiken ?