Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5985 van de heer Van Hauthem d.d. 12 oktober 2006 (N.) :
Taalgebruik in bestuurszaken. — Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Jaarverslag van de minister van Buitenlandse Zaken.

Het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende het organiek reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking bepaalt in artikel 39 hetgeen volgt :

 De minister van Buitenlandse Zaken brengt elk jaar bij de voorzitter van de Vaste Commissie voor taaltoezicht verslag uit over de maatregelen die tijdens de afgelopen twaalf maanden werden genomen, alsook over het programma der voorgenomen verwezenlijkingen voor de komende twaalf maanden, met het oog op de toepassing van artikel 36,  5, lid 2 en lid 3, van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik der talen in bestuurszaken : dit verslag wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad binnen de maand na zijn verzending. .

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Heeft de geachte minister de afgelopen jaren jaarlijks verslag uitgebracht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht ?

2. Wanneer werden de verslagen respectievelijk verzonden naar de Commissie ?

3. In welke edities van het Belgisch Staatsblad werden deze verslagen bekendgemaakt ?

4. Kunnen deze verslagen mij ter beschikking worden gesteld ?

5. Indien dit niet jaarlijks gebeurde :

a) waarom niet ?

b) wanneer werd in dat geval het laatste verslag opgemaakt ?

c) wanneer kan de geachte minister dan wel een verslag overzenden aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht ?