3-1063/6

3-1063/6

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

29 MAART 2007


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 3 VAN DE HEER HUGO VANDENBERGHE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt vervangen als volgt :

« § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de rekeningen op hun regelmatigheid te verifiėren en goed te keuren, worden die kredieten uitgetrokken als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. »

Verantwoording

Deze formulering komt tegemoet aan de noodzaak de onafhankelijkheid van het Arbitragehof te waarborgen en te verzoenen met de mogelijkheid om de regelmatigheid van de uitgaven te kunnen toetsen.

Hugo VANDENBERGHE.