3-206

3-206

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken over ęde eventuele beslaglegging door de overheid op de zogenaamde slapende levensverzekeringenĽ (nr. 3-2168)

De voorzitter. - De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - De banken en verzekeringsmaatschappijen beheren een aantal zogenaamde slapende levensverzekeringen. Dat zijn levens- en groepsverzekeringen die op hun vervaldatum zijn gekomen, maar waarvan de rechthebbenden de tegoeden niet komen opvragen. De reden daarvan kan zijn dat de betrokkenen niet meer weten dat ze een tegoed hebben dat ze op een bepaald moment kunnen opvragen, of dat de rechthebbende, bijvoorbeeld een erfgenaam, er geen weet van heeft dat hij begunstigde is van een levensverzekering.

In een normale rechtsstaat ligt het in dergelijke gevallen volgens ons voor de hand dat de banken en verzekeringsmaatschappijen er alles aan doen om uit te zoeken wie de rechthebbenden zijn en hen over te maken wat hen rechtmatig toekomt.

Blijkbaar kent de overheid deze problematiek niet echt. Dat gaf de minister van Economie althans nog eind 2005 toe in antwoord op een parlementaire vraag. Er bestaat niet echt een regeling die bepaalt wat er in deze gevallen moet gebeuren, zodat de banken en de verzekeringsmaatschappijen in alle stilte van dit vacuŁm op wetgevend vlak profiteren. Dat er iets moet worden gedaan, is duidelijk.

In de media vernamen we dat de minister van zin is in de toekomst op deze tegoeden beslag te leggen. Deze maatregel wordt verkocht als een middel ter bescherming van de consument, zogezegd om te verhinderen dat banken nog verder beheerskosten aanrekenen voor ongebruikte rekeningen. In werkelijkheid is dit volgens waarnemers en volgens de logica zelve echter een maatregel om de schatkist op een gemakkelijke manier te spijzen.

Hoe groot is naar schatting het bedrag aan slapende levensverzekeringen in BelgiŽ?

Wat is de actuele regeling of de actuele praktijk voor dergelijke slapende levensverzekeringen?

Welke regeling wenst de minister in te voeren en wanneer zal deze in werking treden? Is er in deze regeling vastgelegd dat banken en verzekeringsmaatschappijen, desgevallend met behulp van de overheid, er eerst alles moeten aan doen om deze tegoeden aan de rechthebbenden of hun nabestaanden te bezorgen?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister.

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) bevat onder de titel Consumentenzaken een regeling voor de slapende rekeningen.

Die wetswijziging is vereist om het beheer van slapende rekeningen door de kredietinstellingen transparanter en duidelijker te maken.

De principes van de regeling zijn de volgende:

1. We spreken van een slapende rekening wanneer een kredietinstelling op deze rekening gedurende een periode van vijf jaar geen enkele verrichting door de houder meer geregistreerd heeft en geen enkel actief bericht heeft ontvangen van de houder ervan of van de rechthebbenden.

2. De financiŽle instellingen krijgen de taak om die ongewone situaties op te sporen en de houder van de rekening formeel aan te schrijven over zijn voornemen om de rekening voort te zetten.

3. Er wordt een lijst van slapende rekeningen opgesteld. Die lijst zal toegankelijk zijn voor de houders of mogelijke rechthebbenden.

4. Indien er geen enkele tussenkomst gebeurt, worden na een termijn van vijf jaar de tegoeden op een slapende rekening overgemaakt aan de Deposito- en consignatiekas. Dat betekent dat de tegoeden worden overgemaakt indien gedurende 10 jaar geen enkele verrichting werd uitgevoerd of contact was.

Er is een bijzondere procedure met betrekking tot de rekeningen die op het moment van de inwerkingtreding van de wet al meer dan 10 jaar slapend zijn.

5. De tegoeden bij de Deposito- en consignatiekas kunnen steeds en zonder termijn worden opgevraagd door de houders of rechthebbenden.

In tegenstelling tot wat mevrouw Van dermeersch beweert, betreft het geen gemakkelijke manier om de schatkist te spijzen, maar wel een manier om ervoor te zorgen dat het geld naar de rechthebbenden of hun nabestaanden terugkeert.

Deze regeling treedt in werking 10 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn naast de slapende tegoeden op rekeningen ongetwijfeld ook slapende tegoeden van opeisbare levensverzekeringen. Over het bedrag van dergelijke slapende levensverzekeringen bestaan thans geen betrouwbare gegevens.

Behoudens de algemene bepalingen in de wet op de landverzekeringsovereenkomst en het Burgerlijk Wetboek bestaan er geen specifieke regels met betrekking tot de slapende levensverzekeringen. Ook het beheer van de levensverzekeringen moet dus transparanter worden en de verzekeraars moeten actief op zoek gaan naar de rechthebbenden.

De verzekeringssector is het probleem van de slapende levensverzekeringen met de consumentenverenigingen in de Commissie voor de verzekeringen aan het bespreken. Ik wacht hun advies af alvorens verdere initiatieven te nemen.