3-206

3-206

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitter. - De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld.

Leden die opmerkingen mochten hebben, kunnen die vóór het einde van de vergadering mededelen.

Tenzij er afwijkende suggesties zijn, neem ik aan dat die voorstellen in overweging zijn genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen. (Instemming)

(De lijst van de in overweging genomen voorstellen wordt in de bijlage opgenomen.)

M. Francis Delpérée (CDH). - Nous sommes saisis d'une proposition de déclaration de révision de la Constitution (Doc. 3-2105) qui a cet objet particulier de soumettre à révision tous les articles de la Constitution, depuis l'article 1er jusqu'à l'article 138. C'est tout à fait inconstitutionnel ! Les révisions totales de la Constitution sont interdites. Je ne peux donc pas donner mon accord à la prise en considération d'une telle proposition qui est manifestement inconstitutionnelle.

De voorzitter. - Is iedereen het eens met dat standpunt?

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik stel voor dat we daarover later vanmiddag stemmen, zodat we nog de gelegenheid krijgen het bezwaar van de heer Delpérée te onderzoeken.

De voorzitter. - Is de vergadering het hiermee eens? (Instemming)