3-1063/5

3-1063/5

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

20 MAART 2007


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat hof


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt vervangen als volgt :

« § 1. De Kamer van volksvertegenwoordigers trekt elk jaar bij wijze van dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk de kredieten uit die aan het Arbitragehof worden toegewezen. Zij controleert de regelmatigheid van de uitgaven en keurt de rekeningen van die instelling goed. ».

Francis DELPÉRÉE.