3-1063/2

3-1063/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

8 MAART 2007


Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN WILLE, DELPÉRÉE EN MAHOUX

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. — Artikel 123, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof wordt vervangen als volgt :

« § 1. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om de begrotingsvoorstellen van het Arbitragehof te onderzoeken en zijn begroting goed te keuren alsook de regelmatigheid van de uitvoering ervan te controleren en de rekeningen op hun regelmatigheid te verifiëren en goed te keuren, worden de kredieten voor deze begroting uitgetrokken als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. ».

Verantwoording

Dit amendement moet samen worden gelezen met de amendementen nrs. 11 en 12 op het wetsontwerp nr. 3-1060.

Paul WILLE
Francis DELPÉRÉE
Philippe MAHOUX.