3-205

3-205

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Jihane Annane aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het jongste rapport van het Intergouvernementele panel voor klimaatverandering (IPCC)» (nr. 3-1423)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de benoeming van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel» (nr. 3-1434)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft (Stuk 3-2006)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden (Stuk 3-1146) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jan Steverlynck aan de minister van Middenstand en Landbouw over «de promotiecampagne voor het sociaal statuut der zelfstandigen» (nr. 3-1433)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitwijzing van een Tsjetsjeense vrouw door de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-1430)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de beperking van het medische aanbod» (nr. 3-1424)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de juridische moeilijkheden om generische geneesmiddelen op de markt te brengen» (nr. 3-1427)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de sorteercentra van De Post» (nr. 3-1429)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan de minister van Werk over «het statuut en de pensioenleeftijd van de brandweerlui en het erkennen van hun beroep als een risicoberoep» (nr. 3-1435)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Werk over «de rol van de vakbonden als uitbetalingsinstellingen» (nr. 3-1428)
Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van Werk over «de strijd tegen discriminatie bij aanwervingen» (nr. 3-1431)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Mobiliteit over «de jongste arresten die de Belgische Staat veroordelen tot het betalen van dwangsommen in het kader van de spreiding van de vluchten over de Brusselse regio» (nr. 3-1432)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (van mevrouw Annemie Van de Casteele c.s., Stuk 3-916)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken (Stuk 3-2037) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de eerste minister over «de toekomstige verklaring van Berlijn» (nr. 3-1425)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden (Stuk 3-1146) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft (Stuk 3-2006)
Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken (Stuk 3-2037) (Evocatieprocedure)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het ontbreken van een wettelijke oplossing in het kader van de problematiek rond het attest van goed gedrag en zeden» (nr. 3-2147)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de Eerste minister en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de stijging van de armoede in België» (nr. 3-2150)

Vraag om uitleg van mevrouw Jihane Annane aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de toekenning van toelagen aan gevangenen die onder elektronisch toezicht staan» (nr. 3-2143)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «het opzetten van een overzichtelijke site inzake belastingen en sociale voordelen voor chronisch zieken en gehandicapten» (nr. 3-2135)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het standpunt van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek» (nr. 3-2146)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid» (nr. 3-2133)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de niet-toepassing van artikel 61, §6 van de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken aangaande de evocatieplicht van de minister van Binnenlandse Zaken inzake klachten die ingediend zijn bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht» (nr. 3-2149)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de projectoproepen in het kader van de doorgangswoningen van OCMW's» (nr. 3-2148)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Mobiliteit over «de identificatie van bromfietsen in het buitenland» (nr. 3-2136)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Mobiliteit over «de hervorming van de rijopleiding» (nr. 3-2138)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Werk over «het eenheidsstatuut arbeider-bediende» (nr. 3-2142)

Vraag om uitleg van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Werk over «de verborgen loondiscriminatie» (nr. 3-2144)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de reactivering van het personenvervoer op spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht» (nr. 3-2132)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen