3-203

3-203

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 FEBRUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging over «de ingewikkelde toestanden bij inlevering en terugvordering van fiscale zegels naar aanleiding van de afschaffing ervan» (nr. 3-1402)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het Israëlisch-Palestijns conflict» (nr. 3-1398)
Mondelinge vraag van de heer Staf Nimmegeers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de homofobe uitspraken van president Poetin van Rusland en over het toenemend homofoob gedrag in ons eigen land» (nr. 3-1403)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt dat België met betrekking tot Congo verdedigt in de Veiligheidsraad» (nr. 3-1400)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de behandeling van de Hasseltse gevangenen door de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken» (nr. 3-1405)
Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de uitsluiting van de centrumstad Turnhout bij de toekenning van de impulsen in het kader van het stedelijk beleid» (nr. 3-1396)
Mondelinge vraag van mevrouw Jihane Annane aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de goedkeuring door het Europees Parlement van een rapport over het belang van gezonde voeding en lichaamsbeweging in de strijd tegen obesitas» (nr. 3-1401)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de onderbreking van projecten in Cambodja» (nr. 3-2122)

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «het samenwerkingsakkoord met Cambodja» (nr. 3-1397)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de projecten van de directe bilaterale samenwerking in Cambodja» (nr. 3-1399)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 (Stuk 3-1523)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992);
2º de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002 (Stuk 3-1884)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (Stuk 3-1894)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (Stuk 3-1909)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 3 november 2003 (Stuk 3-1924)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 (Stuk 3-1925)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1926)

Algemene bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en het Kabinet van Ministers van Oekraïne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002 (Stuk 3-1927)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali op 18 mei 2004 (Stuk 3-1928)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 (Stuk 3-1929)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003 (Stuk 3-1946)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 (Stuk 3-1947)

Algemene bespreking

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de oprichting van een persdienst binnen de FOD Financiën» (nr. 3-2106)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het recht van de ambtenaren van de FOD Financiën op vrijheid van meningsuiting» (nr. 3-2107)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de geschillencommissie in de reissector» (nr. 3-2099)

Vraag om uitleg van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de stand van zaken met betrekking tot de financiering van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast en de betaling van de achterstallige honoraria van de schuldbemiddelaars» (nr. 3-2108)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de inbeslagname van dieren op de luchthaven van Zaventem in het kader van de CITES-regelgeving» (nr. 3-2104)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «de administratieve problemen bij het aanvragen van een toelage voor gehandicapten» (nr. 3-2105)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 (Stuk 3-1523)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1º de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992);
2º de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (Genève, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002 (Stuk 3-1884)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (Stuk 3-1894)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (Stuk 3-1909)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 3 november 2003 (Stuk 3-1924)
Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 (Stuk 3-1925)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (Stuk 3-1926)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en het Kabinet van Ministers van Oekraïne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002 (Stuk 3-1927)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali op 18 mei 2004 (Stuk 3-1928)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 (Stuk 3-1929)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003 (Stuk 3-1946)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 (Stuk 3-1947)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zwangerschapsuitkering voor gemeenteraadsleden» (nr. 3-2109)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «kinderdiabetes» (nr. 3-2110)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de treinverbindingen naar Duitsland» (nr. 3-2113)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de uitvoering van de wet inzake het beslag leggen op rekeningen» (nr. 3-2097)

Vraag om uitleg van de heer Luc Willems aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het niet innen van remgeld» (nr. 3-2096)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de nota van de Vlaamse Gezondheidsraad» (nr. 3-2100)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de `kiwiprocedure' bij het RIZIV» (nr. 3-2103)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «orgaandonatie» (nr. 3-2111)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «navelstrengbloedbanken» (nr. 3-2112)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het sociaal tarief voor het internet» (nr. 3-2098)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschap van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroepen
College van procureurs-generaal
Rechtbank van koophandel
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Europees Parlement