3-202

3-202

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er FÉVRIER 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de M. Ludwig Vandenhove au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «les abattages rituels» (nº 3-1390)

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Deze week werden op de VRT verschrikkelijke beelden getoond van rituele slachtingen. Wie ze niet gezien heeft, raad ik aan dat alsnog te doen, want ze waren werkelijk schokkend.

We hebben geprobeerd een wetsvoorstel te laten goedkeuren waardoor rituele slachtingen verboden worden, maar dat is ons niet gelukt, in hoofdzaak omwille van het advies van de Raad van State, die godsdienstvrijheid belangrijker vindt dan dierenwelzijn.

Ik stel een rondetafelgesprek voor met alle betrokkenen, niet alleen met de dierenwelzijnsorganisaties maar, omdat ik hun godsdienstvrijheid respecteer, eveneens met de gemeenschappen die rituele slachtingen laten uitvoeren. Daarbij moet een deadline worden vastgelegd en worden geprobeerd resultaten te bereiken. Het verdient uiteraard de voorkeur deze kwestie wettelijk te regelen, maar aangezien dit niet mogelijk is, moeten we een consensus vinden om dierenleed te vermijden.

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De Senaat kent mijn bezorgdheid voor deze materie en weet dat ik geen schokkende beelden heb afgewacht om allerlei initiatieven terzake te nemen om de organisatie van de rituele slachtingen in het kader van het offerfeest te verbeteren. Zo werd onder meer een vademecum opgesteld voor de gemeenten, wordt ondersteuning geboden bij het inrichten van tijdelijke slachtvloeren en wordt een brochure voor de bevolking verspreid.

Enkele maanden geleden heb ik deskundigen van de Raad voor het dierenwelzijn belast met het uitvoeren van een studie omtrent maatregelen die het dierenleed bij de slachtingen kunnen verminderen, met respect voor de godsdienstige voorschriften. De resultaten van deze studie zouden midden april bekend moeten zijn.

Als de resultaten van het onderzoek het mogelijk maken kunnen we onder meer op korte termijn een verplichte opleiding organiseren voor rituele slachters. Het is inderdaad mijn bedoeling om de dialoog met de belangrijkste betrokkenen opnieuw aan te vatten. Die dialoog kan echter van start gaan na de evaluatie van het Offerfeest en het is de bedoeling constructieve conclusies te trekken. In het verleden was dat niet mogelijk. Ik verwijs hierbij naar een symposium dat in 2003 werd gehouden samen met alle vertegenwoordigers van de betrokken godsdiensten en de verenigingen die opkomen voor dierenwelzijn.

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ik twijfel niet aan het antwoord van de minister en zijn oprechtheid. Ik wil hem alleen vragen er snel werk van te maken. Adviesraden zijn goed, maar waarom kunnen we niet op korte termijn rond de tafel gaan zitten om dit soort dingen te vermijden en om daarbij te komen tot een goed evenwicht tussen dierenwelzijn en respect voor de verschillende godsdiensten en overtuigingen in ons land?