3-200

3-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over ęhet gebruik van alleen de officiŽle Nederlandstalige naam van gemeentes in de stations van de NMBSĽ (nr. 3-1384)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Op 15 december 2006 besliste de Vlaamse regering dat de Vlaamse gemeenten voortaan nog louter een officiŽle Nederlandstalige benaming zullen hebben. Tot nog toe hadden nogal wat Vlaamse gemeenten ook een officiŽle Franstalige benaming.

Dat besluit heeft natuurlijk gevolgen voor de communicatie van de NMBS in verband met die gemeenten. Ik denk daarbij aan de plaatsnaamborden in een aantal stations in faciliteitengemeenten, de vermelding van die gemeenten op de webstek van de NMBS, zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige versie, het omroepen van de bestemmingen en de stopplaatsen enzovoort.

Zal de NMBS de nodige maatregelen nemen om de beslissing van de Vlaamse regering toe te passen en de schrijfwijze gebruiken die in het Vlaamse besluit wordt opgelegd?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Ook ik heb via de media vernomen dat de Vlaamse regering een besluit met betrekking tot de Nederlandstalige naam van gemeenten heeft genomen. Noch ikzelf, noch de NMBS hebben er weet van dat de tekst van dat besluit in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Vanzelfsprekend wachten we de officiŽle publicatie af zodat we een duidelijk beeld krijgen van de draagwijdte en het toepassingsgebied van het besluit.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik heb er begrip voor dat de staatsecretaris de publicatie in het Belgisch Staatsblad afwacht alvorens maatregelen te nemen. Hij kent echter de inhoud van het voorontwerp van decreet. Misschien kan hij de aanpassing van sommige benamingen al voorbereiden.

Indien nodig zullen we de staatssecretaris opnieuw over deze zaak ondervragen.