3-200

3-200

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JANUARI 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het rapporteren door de regering aan het Parlement over wapenhandel» (nr. 3-1380)

De voorzitter. - De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, antwoordt.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Sinds de gewesten bevoegd zijn voor de wapenexport, is de federale regering alleen nog verantwoordelijk voor de rapportering over de in-, uit- en doorvoer van wapenmateriaal van het Belgische leger en de federale politie.

Begin deze week ontvingen de leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging een brief van commissievoorzitter Roelants du Vivier met de mededeling dat ze het verslag over de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2005 konden opvragen. Ondertussen heb ik dat verslag en ook het verslag met betrekking tot het eerste semester van 2006 kunnen inkijken.

Artikel 17 van de federale wapenwet van 5 augustus 1991, gewijzigd in 2003, vereist een jaarlijks uitgebreid verslag én een zesmaandelijks verslag. Artikel 17 bepaalt tevens welke elementen zeker in voorvernoemde verslagen moeten worden opgenomen. Het zesmaandelijks verslag moet een overzicht geven van `de verstrekte en geweigerde vergunningen voor de goederen die onder deze wet vallen, met land per land het totaal bedrag en het aantal vergunningen ingedeeld per categorie van bestemmeling en per categorie van materieel.' Bovendien moet afzonderlijk melding worden gemaakt van de afgifte en weigering van exportvergunningen met de uitbouw van een militaire productiecapaciteit als doel.

Gezien de aard van de gegevens veronderstel ik dat beide verslagen bedoeld zijn als de zesmaandelijkse verslagen voor de periode van 1 september 2003 tot 30 juni 2006 en zijn er voor die periode nog geen uitgebreide jaarlijkse verslagen bij het parlement ingediend.

1. Wanneer zal de minister de jaarlijkse verslagen met alle elementen opgesomd in artikel 17 voor 2003, 2004, 2005 en 2006 bij het Federaal Parlement indienen?

2. Waarom laten die verslagen zo lang op zich wachten?

3. Zelfs als het hier alleen de halfjaarlijkse verslagen betreft, zijn ook die niet volledig. Zo werden geen gegevens verstrekt over de geweigerde vergunningen en worden de afgifte en weigering van exportvergunningen met de uitbouw van een militaire productiecapaciteit als doel niet afzonderlijk in het verslag vermeld. Bovendien worden de categorie van bestemmeling en de categorie van materieel slechts sporadisch in de verslagen vermeld. Nochtans is dat volgens het bewuste artikel 17 ondubbelzinnig verplicht.

Erkent de minister die tekortkomingen? Is hij bereid om zo snel mogelijk volledige gegevens voor de periode van 1 september 2003 tot 30 juni 2006 bekend te maken?

4. Op Vlaams niveau wordt over de wapenhandel veel sneller, transparanter en vollediger gerapporteerd. De Vlaamse regering publiceert maandelijks op haar webstek een verslag, waarin van alle toegekende en geweigerde vergunningen telkenmale het land van bestemming, respectievelijk van herkomst, de aard van de goederen ingedeeld in de 22 categorieën van de EU-lijst, het eindgebruik en de waarde van elke individuele transactie worden aangegeven.

Is de minister bereid om die Vlaamse transparante vorm van rapportering ook op het federaal niveau toe te passen?

5. Is de minister bereid om de verslagen op geregelde tijdstippen bij het parlement in te dienen en op de webstek van zijn departement te plaatsen?

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister Verwilghen.

De verslagen die kunnen worden opgevraagd, zijn een volledig verslag over de periode van 1 september 2003 tot 31 december 2005 en een verslag over het eerste semester van 2006. Aangezien de wapenhandel tegenwoordig een gewestelijke bevoegdheid is, maken de gewesten het uitgebreide jaarlijkse verslag op. Eventueel kunnen die verslagen van de gewesten ook aan het Federaal Parlement worden bezorgd.

Voor de periode 2003 tot 2005 werd geen verslag uitgebracht omdat het niet duidelijk was wie dat verslag moest indienen: de minister van Landsverdediging, de minister van Buitenlandse Zaken of de minister van Economie. De federale overheid is alleen bevoegd voor de afgifte of weigering van in-, uit- en doorvoervergunningen van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materiaal en de daaraan verbonden technologie voor het Belgisch leger en de politie. Zeer binnenkort wordt het verslag uitgebracht over het tweede semester van 2006.

Er werden geen in-, uit- of doorvoervergunningen geweigerd. Door de regionalisering zijn de vergunningen in verband met de militaire productiecapaciteit geen federale bevoegdheid meer.

De huidige praktijk waarbij de verslagen aan het parlement worden bezorgd, voldoet op het eerste gezicht aan de vereisten van transparantie. Mogelijke verbeteringen worden onderzocht, maar er zijn momenteel geen concrete plannen in de gesuggereerde richting.

De minister wenst de courante praktijk voort te zetten, met dien verstande dat kort na ieder semester kennis kan worden genomen van de afgeleverde en geweigerde vergunningen voor leger en politie.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - Het verslag bevat slechts drie bladzijden met tabellen voor een periode van drie jaar. Het verslag van de Vlaamse regering daarentegen telt een vijftiental bladzijden met uitgebreide tabellen. Op de tabel van de federale regering staan producten van amper 10 euro en alleen het land, het aantal vergunningen en de waarde worden vermeld. Het federale verslag is belachelijk. Ik zal minister Verwilghen vragen een uitgebreider antwoord te geven en vooral artikel 17 van de wet te respecteren, wat nu niet is gebeurd.

Ik vraag de Waalse collega's ook de verslagen voor het Waalse Gewest te consulteren. Ik heb die niet gevonden, waarschijnlijk bestaan ze zelfs niet.

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. - Ik zal collega Verwilghen op de hoogte brengen van de bezorgdheid van de heer Lionel Vandenberghe.