3-1764/2

3-1764/2

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

17 JANUARI 2007


Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW BOUSAKLA


I. INLEIDING

Het voorstel van resolutie is ingediend op 21 juni 2006. De commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden heeft het voorstel besproken tijdens haar vergadering van 17 januari 2007.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER STEVERLYNCK

De heer Steverlynck stelt voor om een verplichte nummerplaat en inschrijving in te voeren voor bromfietsen aangezien hierdoor kan worden geremedieerd aan een aantal typische problemen voor dit soort voertuigen.

Immers, door het opdrijven van het vermogen van bepaalde bromfietsen veroorzaken ze lawaaihinder en zijn ze vaker betrokken in verkeersongevallen. Bij overtredingen zijn ze evenwel bijna niet te herkennen en te traceren door gewone flitscamera's.

Bovendien is er bij diefstal geen identificatie van het voertuig mogelijk en zijn er moeilijkheden bij opsporen van verzekeringsfraude aangezien het motorwaarborgfonds geen vergelijking kan maken tussen de ingeschreven bromfietsen en de verzekerde. Tot slot zijn er momenteel ook onvoldoende statistische gegevens over het aantal bromfietsen. Het beleid kan zich hierop dus niet baseren.

Verder stelt de spreker vast dat in Frankrijk en Nederland dergelijke verplichting wel bestaat. Hierdoor rijst er een probleem voor Belgen die, bijvoorbeeld op vakantie hun bromfiets naar die landen willen meenemen. Aangezien Belgische bromfietsen momenteel geen nummerplaat hebben, kunnen ze in deze landen geverbaliseerd worden.

In dit kader verwijst de indiener naar de intentie van de minister, zoals door hem schriftelijk meegedeeld aan bepaalde betrokkenen, om de FOD Mobiliteit en Vervoer de opdracht te geven om de mogelijkheid tot de toekenning van een facultatieve nummerplaat te onderzoeken voor Belgen die hun bromfiets gebruiken in het buitenland. Wat is hier de stand van zaken ? Is het niet eenvoudiger om voor elke bromfiets een nummerplaat te voorzien ? Immers, gezien de internationale evolutie en de voordelen die het aanbrengen van een nummerplaat met zich meebrengt, de duidelijke vraag voor een dergelijke actie, niet alleen vanwege het parket en de politie, maar ook vanwege de verzekeringsmaatschappijen en de Motorcycle Action Group Belgium, vraagt de spreker de voorliggende resolutie te stemmen.

Tot slot wil de indiener nog aangeven kennis te hebben genomen van de mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Mobiliteit over « de verplichte nummerplaat voor bromfietsen » (nr. 9571), die op 11 januari 2006 werd gesteld in de Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

III. BESPREKING

De minister deelt mee dat de regering geen plannen heeft om de nummerplaat voor bromfietsen opnieuw in te voeren. Deze invoering kadert immers niet in de beoogde administratieve vereenvoudiging en daarenboven is de maatregel te verregaand. Immers, een nieuwe administratieve plicht opleggen aan alle bezitters van een bromfiets daar waar het de bedoeling is om enkel overtreders, die doorgaans zeer goed gekend zijn bij de gemeentelijke overheden, in te perken, gaat voor de regering te ver.

Wat de specifieke vraag naar bromfietsen in het buitenland betreft, zal de minister de stand van zaken binnen de FOD Mobiliteit en Verkeerswezen laten nagaan.

De heer Steverlynck acht het argument van de administratieve vereenvoudiging gekend doch onvoldoende doorslaggevend om een poging af te wijzen om een probleem op te lossen dat bijvoorbeeld ook door de politiediensten wordt aangekaart.

De heer Dedecker steunt de resolutie van de heer Steverlynck. Hij beklemtoont het identificatieprobleem van deze voertuigen bij vluchtmisdrijven, het veiligheidsprobleem en het gegeven dat de sector en de motororganisaties zelf vragende partij zijn. Verder merkt de spreker op dat de aankoop van een bromfiets reeds administratie met zich meebrengt, zoals een gelijkvormigheidsattest, een verzekeringsformulier en andere, zodat het argument van de administratieve last eigenlijk in het niets verdwijnt en eigenlijk een non-argument is. Indien echter de administratie werkelijk te zwaar is, dan moet er in de logica van de minister overwogen worden om parallel hiermee ook de nummerplaten voor auto's af te schaffen.

Mevrouw Anseeuw volgt het standpunt van de regering. Ze herinnert eraan dat vroeger ook de fietsen een nummerplaat hadden en dat iedereen enthousiast was over de afschaffing ervan. Bovendien zorgt dergelijke invoering voor een belangrijke supplementaire workload bij de DIV aangezien bromfietsen heel vaak van eigenaar veranderen. Dergelijke invoering kadert verder niet binnen het beleid om eerder het gebruik van voertuigen te belasten dan wel het bezit ervan.

De heer Brotcorne is van mening dat het argument van de administratieve vereenvoudiging hier ten onrechte wordt gebruikt. Het is vooral de bedoeling dat vanuit het oogpunt van de verhoogde veiligheid en vanuit de mobiliteit een politieke keuze wordt gedaan. In die zin begrijpt de spreker dan ook het standpunt van de minister niet.

De heer Willems acht het belangrijk om bij het opzetten van een dergelijk administratief systeem de proportionaliteit voor ogen te houden. Is de beoogde maatregel evenredig met het doel dat werd gesteld ? Spreker is van mening dat de voorgestelde maatregel buiten proportie is en bovendien een aantal praktische problemen zal veroorzaken. In die zin steunt hij het voorstel niet.

De heer Dedecker vraagt zich af waarom het kafkaiaans systeem van een aparte inschrijving voor aanhangwagens werd ingevoerd. Tot nader inzien is het deze immers onmogelijk om alleen te rijden.

Wat vervolgens het argument van de proportionaliteit betreft, merkt de spreker op dat er in ons land geen cijfergegevens over het aantal bromfietsen beschikbaar zijn en dat de al of niet proportionaliteit dus niet cijfermatig kan onderzocht worden. Naast de meer dan 7 miljoen voertuigen die momenteel reeds in ons land zijn ingeschreven, is de bijkomende last van een onbekend aantal extra voertuigen beperkt.

De minister antwoordt dat elke suggestie voor een vereenvoudiging zal onderzocht worden.

De heer Collas vraagt welke administratieve meerlast er juist zal optreden. Kan er hierover nog supplementaire informatie verschaft worden ?

De heer Steverlynck verdedigt dat de identificatiemogelijkheid van bromfietsen, onder de vorm van een nummerplaat, een effectief verweermiddel vormt tegen de plaag van de opgefokte bromfietsen en dat op die manier de algemene veiligheid kan worden verhoogd. De indiener vraagt daarom dat de voorgestelde tekst zou worden gestemd.

IV. STEMMINGEN

Het voorstel van resolutie in zijn geheel wordt verworpen met 6 stemmen tegen 3 stemmen bij 1 onthouding.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Mimount BOUSAKLA. Luc WILLEMS.