3-1939/4

3-1939/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

16 JANUARI 2007


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp en van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Artikel 2

In het derde deel, Titel I, Hoofdstuk II, Afdeling I van het Gerechtelijk Wetboek wordt aan het artikel 580, 8ļ een punt f) toegevoegd, luidend als volgt :

ę De wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet Ľ

Artikel 3 (nieuw)

Het laatste lid van artikel 47 van de wet van .... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen wordt opgeheven.

Artikel 4 (nieuw)

In de wet van ...betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen, wordt een artikel 47bis ingevoegd, luidende :

ę De begunstigde van de opvang kan een beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank van de plaats van de opvangstructuur tegen elke schending van de rechten die worden gewaarborgd door de boeken II en III van de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen.

Op straffe van verval moet dit beroep worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing die nadeel berokkent of, indien er geen beslissing is, wanneer een termijn wordt bepaald opdat een beslissing wordt genomen, te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn, of, wanneer geen enkele beslissing vereist is voor de betreffende bepaling, te rekenen vanaf de vaststelling van de schending door de begunstigde van de opvang.

Het beroep is niet schorsend Ľ.

Artikel 5 (nieuw)

Deze wet treedt in werking op dezelfde dag als de wet van ... betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen.