Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-71

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-5138 van de heer Ceder d.d. 22 mei 2006 (N.) :
FOD Budget en Beheerscontrole. — Formele procedures.

De FOD Budget en Beheerscontrole volgt bepaalde procedures voor de opstelling van de begroting, de herverdelingen en dergelijke. Het Rekenhof heeft er onlangs echter op gewezen dat deze administratieve procedures niet of onvoldoende geformaliseerd zijn.

Heeft de geachte minister intussen reeds maatregelen genomen om sluitende formele procedures vast te leggen ?

Antwoord : De FOD Budget en Beheerscontrole beschikt inderdaad niet over een algemene praktische handleiding waarin de verschillende administratieve begrotingsprocedures worden beschreven. De procedures met betrekking tot de voorbereiding van de algemene uitgavenbegroting, de opmaak van de parlementaire begrotingsdocumenten, de herverdelingen van basisallocaties en de begrotingsberaadslagingen van de Ministerraad worden door de FOD Budget en Beheerscontrole echter wel degelijk formeel in omzendbrieven of richtlijnen vastgelegd. Het gaat meer bepaald om :

— de jaarlijkse richtlijnen betreffende de voorafbeelding van de initiŽle en de aangepaste begroting in de vorm van een ministeriŽle omzendbrief goedgekeurd door de Ministerraad, de jaarlijkse richtlijnen betreffende de opmaak van de parlementaire begrotingsdocumenten van de initiŽle en aangepaste begroting die het voorwerp uitmaken van een ministeriŽle omzendbrief;

— de ministeriŽle omzendbrief van 23 mei 1997 betreffende de toepassing van het systeem van de herverdelingen van de basisallocaties : na mijn akkoord worden de getekende herverdelingslijsten onmiddellijk geregistreerd in het gegevensbestand van het Centrum voor Informatieverwerking (CIV) en meegedeeld aan onder andere de Thesaurie en het Rekenhof;

— de omzendbrief van 31 maart 1992 van de Diensten van de eerste minister betreffende de begrotingsberaadsiagingen van de Ministerraad : een kopie van de genummerde en gedateerde beraadslaging wordt door het secretariaat van de Ministerraad onder andere aan de Thesaurie en het Rekenhof overgezonden. De gegevens worden onmiddellijk in het gegevensbestand van het CIV ingevoerd.

In bijkomende orde kunnen ook de koninklijke besluiten tot verdeling van provisionele kredieten of betreffende andere krediettransferten vermeld worden : een kopie van de gedateerde en door de Koning ondertekende besluiten wordt overgezonden aan onder andere de Thesaurie en het Rekenhof. De gegevens worden onmiddellijk geregistreerd in het gegevensbestand van het CIV.

Afgezien van voormelde algemene omzendbrieven, worden aan de betrokken medewerkers van de FOD Budget en Beheerscontrole eveneens tal van specifieke interne richtlijnen verstrekt die de inhoudelijke en organisatorische stroomlijning van de diverse werkzaamheden moeten waarborgen.

Bovendien werden de procedures betreffende het beheer van de begrotingskredieten in het gegevensbestand van de Thesaurie in het verleden geformaliseerd in de vorm van een praktische handleiding opgesteld in samenwerking met de Thesaurie.

Als gevolg van de wijzigingen die deze gegevensbank heeft ondergaan en van de moeilijkheden om die praktische handleiding bij te werken, stelt de FOD Budget en Beheerscontrole een handleiding met de elementaire richtlijnen voor het gebruik van de gegevensbank ę CICS Ľ ter beschikking van belanghebbende partijen.