3-195

3-195

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Dotatie van de Senaat. - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (Stuk 3-1937)

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik dank mevrouw Leduc voor het verslag.

Ik dank ook de voorzitster omdat zij afzonderlijk laat stemmen over de jaarrekeningen 2005 en over de begrotingsvooruitzichten voor 2007.

Onze fractie zal de jaarrekeningen 2005 niet goedkeuren. De viering van 175 jaar België was op 100.000 euro begroot en daar hadden we al problemen mee, maar nu blijkt dat die post met 40% werd overschreden, kunnen we de jaarrekeningen onmogelijk goedkeuren.

Bij de stemming over de begrotingsvooruitzichten voor 2007 zullen we ons om verschillende redenen onthouden. Ik geef er één. De Senaat heeft een ambtenaar in dienst genomen om het contact met het middenveld te onderhouden en het burgerschap te promoten. Wij hebben ons daartegen verzet, omdat de Senaat zich ons inziens vooral moet toeleggen op wetgevend werk. Wij vragen ons nog altijd af wat het nut van die functie is.

Tot slot wijs ik erop dat onze kritiek op de rekeningen en op de begroting inhoudelijk is en geen betrekking heeft op de voorstellingswijze van beide documenten.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Onze fractie zal zich bij de twee stemmingen onthouden.

We hebben daarvoor een formele reden, namelijk dat de oppositie in het algemeen en onze fractie in het bijzonder niet vertegenwoordigd is in de Quaestuur van de Senaat. In een democratisch Parlement is dat niet aanvaardbaar.

De tweede reden is inhoudelijk.

In het Bureau van de Senaat heb ik vaak vragen gesteld en opmerkingen gemaakt met betrekking tot de overschrijding van begrotingsposten. Op die vragen heb ik nooit een eenduidig antwoord gekregen.

We vragen al verschillende jaren meerjarenplannen voor belangrijke uitgaven zoals het onderhoud van de gebouwen en het toegankelijk maken ervan voor mindervaliden. Wij krijgen hierop geen adequate reactie.

De regering heeft er een erepunt van gemaakt om een aantal overheidsgebouwen in allerijl te verkopen. Daarom had ik het Bureau van de Senaat onder andere gevraagd hoe het dacht de Senaat voor een dergelijke uitverkoop te behoeden en te voorkomen dat de huur voor het Paleis der Natie in onze begroting moet worden opgenomen.

Kortom, het gebouw van de Senaat wordt niet op een behoorlijke wijze beheerd.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous voterons à la fois les comptes et les prévisions budgétaires.

Je veux simplement profiter de l'occasion pour remercier de leur travail la questure et tout particulièrement la présidente de la questure ainsi que l'ensemble des services.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Nous voterons à la fois les comptes et les prévisions budgétaires.

Cependant, nous souhaiterions des efforts supplémentaires afin de diminuer encore davantage la consommation d'énergie. Il reste beaucoup à faire à cet égard au Sénat.

Nous devons montrer l'exemple. Aussi, je demande à la questure de prendre une série de mesures supplémentaires.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Mevrouw de Bethune klaagt erover geen zitting te hebben in de Quaestuur. Indien de logische volgorde na de verkiezingen was gevolgd, dan zat ze er wel in. Er gebeurde een verwisseling met ons mandaat.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik wil de heer Dubié verwijzen naar de opsomming van alle maatregelen inzake energiebesparing die we reeds hebben genomen. Ik moet echter alle senatoren en hun medewerkers en de medewerkers van de Senaat met de vinger wijzen. Zij laten de lichten in hun kantoren branden, laten hun computers aanstaan, laten deuren open staan terwijl de verwarming werkt. De Senaat heeft al heel veel gedaan om energie te besparen, maar wij moeten in de eerste plaats onze houding veranderen.

Mevrouw de Bethune heeft namens de CD&V-fractie al heel wat vragen gesteld in het Bureau. Op alle vragen werd geantwoord. Omdat er altijd kritiek is op onze verslaggeving met betrekking tot de rekeningen en de begroting, heb ik de rekeningen en de begroting van tien jaar geleden eens gecontroleerd. Die waren heel ondoorzichtig en er zaten heel wat fouten in. We hebben ons jaren ingespannen om aan iedereen een behoorlijk document te bezorgen. De antwoorden op vragen over detailuitgaven die collega Hugo Vandenberghe destijds stelde, zijn daarin opgenomen.

Ik wijs er ook op dat wíj niet het aantal quaestoren van vijf op drie hebben gebracht.

Er zijn opmerkingen gemaakt over de oprichting van het steunpunt Burgerschap en burgerzin.

Wij zijn allemaal geschokt door wat de jongste jaren in onze samenleving gebeurt. We weten dat er een fundamenteel gebrek is aan burgerzin. Sommigen zijn vergeten wat totalitaire regimes kunnen teweegbrengen. We mogen niet vergeten wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook de jonge mensen moeten zich daarvan bewust worden. Daarom vinden we dat er in de Senaat een steunpunt moet zijn waar mensen informatie kunnen krijgen om activiteiten rond burgerzin te organiseren. (Levendig applaus)

De voorzitter. - We stemmen eerst over de uitgaven van het dienstjaar 2005.

Stemming 9

Aanwezig: 59
Voor: 41
Tegen: 8
Onthoudingen: 10

-De uitgaven van het dienstjaar 2005 zijn aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over de begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007.

Stemming 10

Aanwezig: 59
Voor: 41
Tegen: 1
Onthoudingen: 17

-De dotatie van de Senaat is aangenomen.