3-195

3-195

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 3-1969)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 3-1969/4.)

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT), corapporteur. - We hadden dinsdag een boeiende studiedag waarvoor veel belangstelling bestond en waaraan ook enkele collega's hebben deelgenomen. We hoorden enkele heel interessante interventies.

De resolutie is het resultaat van heel veel hoorzittingen waarin diplomaten en professoren hun visie over de rol van België in de Veiligheidsraad zijn komen uiteenzetten.

Vandaag wens ik enkel een korte toelichting te geven, want iedereen kent intussen mijn standpunt. En verder verwijs ik naar het uitvoerige verslag en naar de discussies in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat die al heel wat van die brandend actuele onderwerpen heeft besproken. Ik denk bijvoorbeeld aan Kosovo.

Een van de eerste problemen waarmee de Veiligheidsraad in 2007 zal worden geconfronteerd, is te zoeken naar een duurzame oplossing voor Kosovo. De eindbeslissing wordt nu al zeven jaar uitgesteld. De gemoederen raken verhit. De verkiezingen worden telkens opnieuw uitgesteld. Gezien de ongunstige sociale en economische situatie vreest de commissie langs beide kanten voor extremistische daden.

Ik heb een amendement ingediend waarin dat statuut nauwkeuriger wordt omschreven teneinde de heersende angst voor een onafhankelijk Kosovo weg te nemen. In mijn amendement ijver ik voor een leefbaar Kosovo waar de bevolking kan beginnen met de heropbouw van de samenleving.

Een tweede aandachtspunt is Congo. De verkiezingen waren een succes, maar dat betekent niet dat de internationale aandacht mag verslappen. De VN moeten de hernieuwing van het mandaat van de MONUC steunen. Dat is niet alleen voor Congo belangrijk, maar voor heel Centraal-Afrika. Het is van cruciaal belang dat de winsten van de ontginning van de onnoemelijke bodemrijkdommen de plaatselijke bevolking ten goede komen. De illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen in conflictzones op heel het Afrikaanse continent moet worden aangepakt. De mechanismen inzake de traceerbaarheid van grondstoffen moeten worden versterkt. De leegroof van Congo en veel andere Afrikaanse landen door buitenlandse bedrijven legt een heel zware hypotheek op de toekomst van die landen.

In de resolutie werden ook enkele passages aan de straffeloosheid gewijd. Er moet speciale aandacht gaan naar de berechting van de oorlogsmisdaden in Rwanda en het voormalige Joegoslavië. Voor beide landen werd een bijzonder straftribunaal opgericht voor het onderzoek naar en de vervolging van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genociden. België moet erop aandringen dat de mandaten van die straftribunalen worden verlengd, nu blijkt dat zelfs de vooropgestelde einddatum van 2010 niet wordt gehaald.

Straffeloosheid moet over heel de wereld worden vermeden. We vragen dat de Veiligheidsraad prioritaire aandacht besteedt aan de vrouwen en de kinderen in gewapende conflicten. Na een demobilisatie moet worden gezorgd voor opvang, traumabegeleiding, herintegratie en heropvoeding van kindsoldaten.

Vanzelfsprekend willen we ook dat België in de Veiligheidsraad aandacht vraagt voor het Midden-Oosten. We eisen dat Israël ophoudt met het gebruik van disproportionele militaire maatregelen die zonder onderscheid zowel de burgerbevolking als militaire doelwitten treffen. Van de Palestijnse autoriteit eisen we dat ze de Palestijnse terroristische aanslagen op Israëlische burgerdoelwitten veroordeelt. De wederzijdse erkenning van de Staat Israël en de Palestijnse Staat moet uitzicht bieden op een vreedzame oplossing. De Senaat vraagt ook dat het Kwartet een vredesconferentie organiseert met als doel een totaaloplossing voor de toestand in het Midden-Oosten te vinden, met alle protagonisten en op grond van de resoluties van de Veiligheidsraad.

In de resolutie gaat ook heel wat aandacht naar de ontwapening. Zo vragen we dat België een voortrekkersrol blijft spelen in de strijd tegen submunitie, lichte wapens, kernwapens, chemische wapens en wapens met verarmd uranium, net zoals het heeft gedaan in verband met de landmijnen.

België moet een kritische houding blijven aannemen ten opzichte van de kernwapenstaten. De aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in België moeten we meer dan ooit aan de orde durven te stellen.

Nog andere aspecten zijn belangrijk voor de rol van België.

We dringen ook sterk aan op een eensgezinde Europese houding in de Veiligheidsraad. De Europese lidstaten die ook lid zijn van de Veiligheidsraad, moeten vooraf overleg plegen om zoveel mogelijk een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

Het voorstel van resolutie is snel tot stand gekomen en al even snel geamendeerd. Toch zijn heel wat amendementen harmonisch verwerkt in de tekst, niet alleen dankzij de commissieleden maar ook dankzij de ijverige hulp van het commissiesecretariaat.

Ik hoop dan ook dat de voltallige Senaat het voorstel van resolutie zal goedkeuren.

M. Philippe Mahoux (PS), corapporteur. - Je me permettrai simplement d'insister sur quelques points de cette résolution.

Le premier point concerne le désarmement. Lors de la séance organisée il y a trois jours au sein de cet hémicycle, j'ai eu l'occasion de rappeler l'importance majeure que j'accorde au rôle précurseur que joue la Belgique en ce qui concerne les bombes à sous-munitions.

Comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, j'insiste auprès du ministre des Affaires étrangères pour que ce thème soit inscrit dans l'agenda de la Belgique à l'occasion de sa participation au Conseil de sécurité des Nations unies. J'ai lancé une pétition visant à l'interdiction des bombes à sous-munitions.

Nous pouvons regretter que ce soit la Norvège et non la Belgique qui ait pris l'initiative de lancer ce que les Norvégiens appellent le « processus d'Oslo », analogue au processus ayant abouti à la convention d'Ottawa pour les mines antipersonnel, puisqu'en réalité, on aurait parfaitement pu parler du « processus de Bruxelles ». Nous sommes en effet le premier pays à avoir interdit l'utilisation des bombes à sous-munitions.

Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que nous devons plaider pour qu'un traité international sur le commerce des armes, renforçant les critères d'octroi des licences, devienne rapidement réalité.

Le deuxième point que je voudrais mettre en évidence est l'importance des missions de maintien de la paix. M. Vandenberghe a rappelé cette importance qui, selon nous, doit être accordée sur le plan géographique au Proche-Orient, au Liban, à l'Afrique, à l'Afghanistan et au Kosovo. En outre, nous devons être très attentifs à la situation en Birmanie et dénoncer l'incurie de la communauté internationale au Darfour.

Le troisième point concerne les sanctions. Nous attirons l'attention du gouvernement belge sur la nécessité de prendre des sanctions économiques proportionnées pour qu'elles aient un impact sur les gouvernements sur lesquels nous voulons exercer des pressions, en mesurant toutes les conséquences que peuvent avoir de telles sanctions sur les populations civiles et en tenir compte lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de boycott économique.

Nous avons souligné la nécessité d'une coordination au niveau européen en ce qui concerne les débats menés au Conseil de Sécurité, en particulier, avec les pays de l'Union européenne qui sont membres permanents dudit Conseil.

Enfin, le dernier point que je souhaite mettre en exergue concerne l'organisation de notre présence. Nous insistons sur la nécessité, démontrée à maintes reprises par le passé, parfois par défaut, de créer au niveau belge une cellule réunissant des représentants des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que d'établir, à New York ou à Bruxelles, une structure permettant à la société civile de faire part de ses opinions dans la perspective des positions que la Belgique est amenée à prendre.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Laat mij beginnen met een positief element van de resolutie, namelijk het pleidooi opdat de Europese staten die tot de Europese Unie behoren, gezamenlijk optreden. Dat is natuurlijk een schitterend pleidooi, maar spijtig genoeg horen we het al vele jaren. Als de permanente leden die tot de Europese Unie behoren samen met niet-permanente leden een coherente politiek zouden voeren, dan zou de machtsverhouding binnen de Veiligheidsraad totaal veranderen. We zouden sterker staan en Europa zou een veel grotere inbreng hebben binnen de Verenigde Naties.

Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad komt er niet omdat België internationaal zo goed staat aangeschreven. Het is het gevolg van een beurtrol van een aantal zogenaamde onafhankelijke landen.

In de resolutie ontbreekt een visie op de Verenigde Naties. In een interview beweert Kofi Annan dat de secretaris-generaal heel veel secretaris en heel weinig generaal is. Hij moet met zijn persoonlijke inzet, impact en overtuiging proberen brandjes te blussen, maar hij heeft maar weinig middelen ter beschikking. Is het systeem van de Verenigde Naties nog steeds het geëigende systeem om bepaalde basisverworvenheden overal ter wereld min of meer te garanderen? Ik denk aan vrede of iets wat erop lijkt, waarbij geen mensen worden uitgemoord omwille van allerlei echte, vermeende en valse idealen.

België zou kunnen proberen om via zijn invloed op de Europese permanente leden, Frankrijk en Groot-Brittannië, ten minste een discussie op gang te brengen. Dat zal trouwens meer en meer noodzakelijk worden, nu men blijkbaar heeft geopteerd voor een intellectueel knappe diplomaat als secretaris-generaal, maar minder iemand die de generaal kan zijn. Ik heb het dan over een persoon die het voortouw kan nemen en die kan proberen een aantal zaken te veranderen.

Ik hoef niet te zeggen hoe negatief de Verenigde Naties worden gepercipieerd door een van de machtigste landen ter wereld, namelijk de Verenigde Staten. Maar niet alleen de Verenigde Staten, maar ook sommige nieuwe staten beoordelen de Verenigde Naties niet al te positief.

De vraag om het Arushatribunaal te verlengen begrijp ik niet. Voor het Arushatribunaal zijn nagenoeg geen processen gevoerd en dan was er nog veel commentaar over de manier waarop die processen gevoerd werden. Volgens mij is het beter de rechtsmacht van deze tijdelijk tribunalen aan het permanent strafhof over te dragen. Daarvoor moeten een aantal landen het verdrag omtrent het internationaal strafhof ondertekenen; één van de machtigste landen heeft dat niet gedaan.

Ik ga ermee akkoord dat we de wapenhandel aan criteria moeten onderwerpen, maar als we niet hypocriet willen zijn, moeten we dat ook doen voor de wapenproductie. Nu hebben wij in ons land nog verschillende wapenfabrieken, waarvan sommige echte wapens produceren en andere materiaal met een mogelijkheid tot dual use. Ik vraag niet dat deze hele industrie wordt afgeschaft. Ik pleit wel voor eerlijkheid: men moet niet alleen de wapenhandel reglementeren, maar ook de wapenproductie. Zo niet blijft het eerste trouwens dode letter.

Uiteraard is het goed dat er veel aandacht gaat naar de problematiek van het Midden-Oosten, omdat die vaak - overigens lang niet altijd terecht - als de oorzaak van vele conflicten in de wereld naar voren wordt gebracht. Bij dit conflict moeten we twee elementen blijven benadrukken. Het eerste is het onvervreemdbaar bestaansrecht van Israël. Dit recht mag niet in twijfel worden getrokken en als iemand dat wel doet, moet België daar telkenmale tegen reageren. Ten tweede moeten we benadrukken dat al de bij dit conflict betrokken partijen moeten afzien van het gebruik van geweld en duidelijk opteren voor dialoog en overleg. Als we die principes steevast verdedigen, kan België mogelijk een beperkte bijdrage leveren tot een oplossing van het conflict.

De invloed van België in de Veiligheidsraad zal zonder twijfel niet van die aard zijn dat België op eigen houtje veel zaken kan realiseren. Maar als we in de Veiligheidsraad de juiste partners kiezen, kunnen we mogelijk enkele stappen in de goede richting helpen realiseren. Dat zou al heel verdienstelijk zijn. In welke mate we daarin zullen slagen, kunnen we echter pas over twee jaar beoordelen.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Je regrette que M. Coveliers, qui vient de s'exprimer longuement à la tribune, n'ait pas fait profiter de ses lumières la commission des Relations extérieures et de la Défense.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke) (persoonlijk feit). - Mevrouw de voorzitter, ik vind de opmerking van de heer Roelants du Vivier totaal misplaatst. Elke senator is lid van een commissie op basis van afspraken binnen zijn fractie. Ik weet dat iedereen het recht heeft de commissievergaderingen bij te wonen. Maar voor een senator die als onafhankelijke lid is van deze Senaat, is dat onbegonnen werk. Toch heb ik het volste recht om in de plenaire vergadering mijn mening te zeggen. Ik zal dat recht met hand en tand verdedigen, ook al vind de heer Roelants du Vivier dat niet prettig.

De voorzitter. - Dat is uw recht, mijnheer Coveliers.

M. François Roelants du Vivier (MR). - Je ne critique pas le droit de M. Coveliers de s'exprimer à la tribune, je dis simplement qu'il pouvait aussi venir s'exprimer à la commission des Relations extérieures et de la Défense. Il ne l'a pas fait, ce qui est également son droit.

Il ne peut y avoir de sécurité sans développement ou de développement sans sécurité, et ni la sécurité ni le développement ne peuvent être soutenus dans le long terme s'ils ne sont enracinés dans l'État de droit et le respect des droits de l'homme.

Voilà en peu de mots la philosophie de Kofi Annan au cours de ses deux mandats en tant que secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Il a guidé les Nations unies jusque dans le XXIème siècle et a reçu, à juste titre, le prix Nobel de la paix en 2001, en même temps que l'organisation.

Grâce à son action, l'Organisation des Nations unies est mieux préparée pour remplir ses objectifs et ses priorités, c'est-à-dire la paix et la sécurité, le développement, les droits de l'homme et l'État de droit. À travers les objectifs du millénaire pour le développement, un programme d'actions a été adopté pour éradiquer la pauvreté et atteindre l'objectif d'un monde plus juste pour tous, notamment pour l'Afrique. Enfin, une autre des contributions durables du secrétaire général qui quitte sa fonction a été la mise sur pied du Conseil des droits de l'homme.

La nomination de son successeur, M. Ban Ki-moon, intervient à un moment où l'organisation est profondément engagée dans un processus de réformes dont les dirigeants mondiaux ont dessiné les grandes lignes en septembre 2005.

C'est dans ce contexte de passation de pouvoir entre deux secrétaires généraux que la Belgique prend place au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Cette opportunité offerte à notre pays est due, ne l'oublions pas, au travail et aux contacts établis à l'époque par notre ancien ministre des Affaires étrangères, Louis Michel. Qu'il en soit ici publiquement remercié.

D'emblée, j'insiste sur le fait que la Belgique entre au Conseil de sécurité à un moment très difficile pour les affaires internationales. La communauté internationale doit faire preuve d'unité de vue et d'action pour renforcer en de nombreux points du globe les trois piliers de l'action des Nations unies : la paix, le développement et les droits de l'homme.

Or, que constate-t-on ? Les crises du Darfour et du Moyen-Orient, ainsi que les autres conflits qui sévissent en Afrique appellent des actions concertées. Bien sûr, la question du Moyen-Orient est l'une des plus graves, car elle est en train d'atteindre un paroxysme en termes de violence et d'imbrication régionale. Les espoirs nés de la conférence de Madrid et du processus d'Oslo sont morts et enterrés. Les puissances régionales sont dans une logique de confrontation et l'instrumentalisation d'acteurs de second rang comme le Hezbollah et le Hamas rend la négociation très difficile.

Les sociétés palestinienne et libanaise sont partagées comme jamais en camps antagonistes. Israël perçoit la menace nucléaire iranienne à un point tel que le premier ministre israélien vient de faire voler en éclat une stratégie de dissuasion placée jusqu'à présent sous le seuil du non-dit.

À défaut de solution miracle pour faire revenir les protagonistes de la scène proche-orientale à la table des négociations, nous devons donner une plus grande impulsion à l'accord du Quartette et mobiliser tous les pays intéressés.

Le Conseil de sécurité aura réellement, dans les mois à venir, un rôle très important qui ne se limitera pas à sanctionner les excès des uns ou des autres en suscitant de cette façon l'intervention d'un veto d'un des membres permanents. Il doit être un acteur qui favorise la paix à long terme.

Au Liban et en Irak, la situation se détériore. Le pari de la paix et de la sécurité s'adresse également à l'Iran et à la Syrie. L'Iran ne trouvera pas la sécurité dans le développement de programmes nucléaires clandestins, mais bien dans sa pleine insertion au sein de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité devra arriver, dans ses longues tractations, à imposer à Téhéran de faire les gestes nécessaires pour créer les conditions de la confiance. L'Iran est un grand pays, mais la reconnaissance de son rôle lui crée aussi une obligation : dissiper les appréhensions, travailler pacifiquement à la stabilité régionale, comme il convient à un grand pays responsable.

La Syrie, quant à elle, doit sortir de sa logique d'enfermement. Elle a vocation à reprendre sa place à la table des Nations en respectant la légalité internationale, les exigences de l'ONU.

Tout cela nous montre que les Nations unies et la communauté internationale doivent travailler ensemble, avoir recours à leur sagesse collective et accomplir des efforts pour aider tous ces gouvernements de la région à assurer la stabilité politique et sociale.

Comme l'ont dit d'autres orateurs avant moi, l'Afrique est le deuxième grand test pour la crédibilité des Nations unies, c'est la région du monde où la Belgique a le plus de racines, d'intérêts, de liens historiques à défendre. La République démocratique du Congo est en train de renaître, mais elle a besoin d'aide pour redresser une situation fragile sur le plan tant politique qu'économique. Le Congo devra reconstruire ses structures étatiques, administratives, judiciaires.

Sur le plan de la sécurité, le Congo a besoin de nous, il a besoin de l'engagement des Européens et de ses voisins pour vivre en paix.

J'en viens à une autre région de l'Afrique, à savoir le Darfour. Je me permets d'y insister et ma préoccupation est d'ailleurs partagée par de nombreux collègues. M. Mahoux est notamment intervenu récemment à ce sujet.

La situation au Darfour est depuis trois ans une honte pour la Communauté internationale. On y a parlé de génocide, sans pour autant que le lyrisme cède la place à l'action. On laisse les organisations humanitaires sur le terrain comme paravent de notre manque de volonté d'intervenir. Et le Soudan ne représente pas, sauf par sa géographie, un obstacle infranchissable à une intervention militaire de la communauté internationale.

Il ne faut plus attendre une médiation supplémentaire, un rapport similaire au précédent, une mission, l'envoi de tel ou tel représentant. Il est temps d'agir. Il est acquis depuis le sommet de 2005 que l'ONU, par l'obligation de protéger des populations civiles elles-mêmes mises en danger par leur propre gouvernement, doit intervenir pour les secourir.

Refuser une intervention militaire au Darfour, ne pas rétablir la crédibilité des frontières dans cette région et croire au succès d'un simple exercice de négociation diplomatique avec l'Union africaine et d'autres parties prenantes, y compris le gouvernement soudanais, pour régler tous les aspects de la crise que traverse le pays, c'est de l'angélisme et il a déjà coûté trop de vies.

À côté de ces thèmes géographiques, deux grandes thématiques doivent recevoir toute l'attention de nos diplomates au Conseil de sécurité : d'une part, le désarmement et, d'autre part, la poursuite des efforts accomplis en vue des objectifs du millénaire pour le développement. Il ne reste désormais plus que huit ans avant d'atteindre cette date butoir.

Contre les menaces de prolifération des armes de destruction massive, il faut faire prévaloir la légalité internationale. Devant la gravité des enjeux, la communauté internationale doit rester ferme et unie.

Bien sûr, la présence de notre pays au Conseil de sécurité ne changera pas la donne : elle peut cependant nous donner un supplément de légitimité, une capacité d'entraînement et de conviction vis-à-vis de nos partenaires naturels et plus lointains sur le plan géographique pour les amener à s'engager dans des mécanismes de désarmement vérifiables, contraignants et neutralisant les catégories d'armes déstabilisantes ou inhumaines.

Le processus de désarmement nucléaire a perdu une partie de sa crédibilité puisqu'il n'est plus basé sur la destruction des armes et de leur vecteur, qu'il soit missile ou bombardier, mais sur leur démantèlement et leur stockage. De plus, à partir de 2009, les mécanismes de vérification entre les États-Unis et la Russie issus du traité START 1 n'auront plus de base juridique.

Quelle est la pertinence d'un processus de désarmement sans système de vérification qui assure la confiance mutuelle ? La Convention sur les armes biologiques en est un bel exemple.

Les initiatives prises par notre assemblée, notamment en matière d'armes à sous-munitions, nécessiteraient, pour avoir une vraie résonance internationale, un soutien direct de notre gouvernement et des ministres concernés dès le départ du processus législatif. Leur absence au Sénat comme à la Chambre lors de l'adoption de cette loi ne répond pas à l'engagement de notre Haute assemblée dans ce combat. Je le déplore.

Enfin, pour être efficace, l'ONU doit poursuivre sa réforme, qui comporte notamment une meilleure représentation des nations, dans le cadre du Conseil de sécurité. Aussi bien pour ce qui concerne les membres permanents que pour les membres non permanents, il est indispensable d'avoir une représentation qui soit plus représentative de la communauté internationale. Celle-ci ne l'est plus, elle est obsolète, tout le monde en convient.

En outre, la Belgique doit oeuvrer au succès des deux nouvelles institutions onusiennes créées à la suite du Sommet 2005 : la Commission de consolidation de la paix qui doit encore être mise sur pied et le Conseil des Droits de l'homme. Ces deux institutions doivent travailler dans l'esprit qui a précédé leur création. Or, nous voyons déjà que le Conseil des droits de l'homme est en train de faire fausse route huit mois après sa création. Il faut donc insister inlassablement pour que les erreurs du passé soient corrigées et qu'une certaine culture de l'impuissance, un fatalisme devant l'échec ne marquent à nouveau les travaux du Conseil des droits de l'homme comme cela a été le cas pour la Commission des droits de l'homme.

L'opposition entre les États, parfois même entre les cultures des droits de l'homme, doivent céder le pas devant la nécessité de secourir chaque individu dont les droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés.

En Europe et dans le monde, la Belgique tient une place singulière, qui est la sienne par les valeurs qu'elle représente, par la vision qu'elle porte, par le pragmatisme qu'elle incarne.

Il nous appartient de mobiliser cette capacité unique d'influence et d'action, que parfois nous sous-estimons nous-mêmes, pour faire mieux fonctionner les dispositions institutionnelles européennes qui concernent la coordination des pays européens au Conseil de sécurité sur les sujets qu'il traite.

Nous devons pendant ces deux années, quel que soit l'agenda de notre vie politique, quelles que soient les vicissitudes de notre vie politique, nous montrer à la hauteur de la réputation de notre diplomatie, qui est considérée comme excellente au niveau international.

Nous clôturons la présidence annuelle de l'OSCE, nous ouvrons une présence de deux ans au Conseil de sécurité, nous préparons une future présidence de l'Union européenne. Nous avons confiance dans la haute qualité de notre diplomatie, des femmes et des hommes qui la composent et qui nous représentent à l'étranger. Valorisons donc cette période qui s'ouvre devant nous au Conseil de sécurité pour mettre en avant les immenses atouts de notre pays dans ce monde nouveau et incertain que nous voulons plus sûr, plus juste et plus solidaire.

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.