Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-5367 van de heer Van Hauthem d.d. 2 juni 2006 (N.) :
Vaste Commissie voor taaltoezicht. — Vragen om advies.

Overeenkomstig artikel 61, § 2, van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken raadplegen de ministers de Vaste Commissie voor taaltoezicht over alle zaken van algemene aard die de toepassing van deze wetten betreft.

Volgens artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de Vaste Commissie voor taaltoezicht en tot regeling van dezer werking worden deze adviezen enkel ter kennis van de minister gebracht die het heeft gevraagd. Zij worden bijgevolg niet gepubliceerd in het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht en mogen evenmin door de Commissie worden meegedeeld aan derden. Alleen de betrokken minister zelf kan deze adviezen aan derden meedelen. (cf. antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op vraag nr. 954 van 29 maart 2006 in de Kamer van volksvertegenwoordigers.)

Kunt u mij bijgevolg met betrekking tot uw bevoegdheidsdomein(en) meedelen welke adviezen door u (en in voorkomend geval door uw voorganger(s)) aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht werden gevraagd sinds het aantreden van deze regering ?

Kan voor elk van deze vragen om advies worden gepreciseerd :

1. welk onderwerp, specifiek probleem of vraag zij tot voorwerp hadden ?

2. hoe het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht — in samenvatting — luidde ?

3. of dit advies met eenparigheid van stemmen door de Commissie werd genomen, en zo neen, welk het stemgedrag van de leden van de VCT dan wel was ?

4. welk gevolg u aan dit advies heeft gegeven ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

In de loop van de huidige regeerperiode werden volgende adviezen gevraagd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht overeenkomstig de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken :

a) Koninklijk besluit van 21 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2004).

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu naar aanleiding van de defusie van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in 2 FOD's, namelijk :

— de Federale overheidsdienst Sociale Zaken;

— en de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

2. Het ingediende voorstel deelde de betrekkingen als volgt in :

— voor de trappen 1 en 2 van de hiėrarchie :

50 % in het Nederlandstalig taalkader en 50 % in het Franstalig taalkader;

— voor de trappen 3 tot en met 5 van de hiėrarchie :

52,79 % in het Nederlandstalig taalkader en 47,21 % in het Franstalig taalkader.

De VCT heeft een gunstig advies uitgebracht met betrekking tot de voorgestelde indeling voor de trappen 1 en 2, in overeenstemming met artikel 43ter van de SWT.

Op basis van de geactualiseerde cijfergegevens die voor onderzoek aan de VCT zijn voorgelegd, heeft deze het advies uitgebracht dat de taalkaders van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voor de trappen 3 tot en met 5 er als volgt moeten uitzien : 48,1 % voor het Franstalig kader en 51,9 % voor het Nederlandstalig taalkader.

3. In het advies wordt er niets gezegd over de stemming van de VCT tijdens haar vergadering van 8 juli 2004,

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.

b) Koninklijk besluit van 18 mei 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006).

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu naar aanleiding van het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiėrarchie vormen.

Immers, het koninklijk besluit van 19 september 2005 wijzigt de samenstelling van de van toepassing zijnde trappen van de hiėrarchie, en dit dan vooral naar aanleiding van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel (Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2004).

2. Het ingediende voorstel deelde de betrekkingen als volgt in :

— voor de trappen 1 en 2 van de hiėrarchie :

50 % Nederlandstaligen — 50 % Franstaligen, wat in overeenstemming is met artikel 43ter van de SWT;

— voor de trappen 3 tot en met 5 :

52,5 % Nederlandstaligen — 47,5 % Franstaligen.

Na controle van de berekeningen en rechtzetting van kleine fouten hecht de VCT haar goedkeuring aan een definitieve verhouding voor de trappen 3 tot en met 5 van 52 % Nederlandstaligen en 48 % Franstaligen.

3. Unaniem advies uitgebracht tijdens de vergadering van 30 maart 2006 min twee stemmen tegen van de Nederlandstalige afdeling.

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.

c) Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1988, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiėrarchie vormen. (Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006).

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiėrarchie vormen naar aanleiding van de recente wijzigingen die werden aangebracht aan de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Anderzijds is dit besluit noodzakelijk voor het vaststellen van de taalkaders van het WIV (zie punt D hieronder).

2 en 3. Gunstig advies met betrekking tot de voorgestelde indeling, dat unaniem door de VCT werd uitgebracht tijdens haar vergadering van 9 februari 2006.

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.

d) Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ».

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het WIV naar aanleiding van de oprichting van het WIV dat het gevolg is van de fusie van het Instituut voor Hygiėne en Epidemiologie met het Pasteurinstituut, en dat sinds de splitsing van de provincie Brabant onder het bestuur van de Federale overheid werd gebracht.

2. Het ingediende voorstel deelde de betrekkingen als volgt in :

— voor de trappen 1 en 2 van de hiėrarchie :

50 % Nederlandstaligen — 50 % Franstaligen, wat in overeenstemming is met artikel 43ter van de SWT;

— voor de trappen 3 tot en met 6 :

55 % Nederlandstaligen — 45 % Franstaligen.

Na controle van de berekeningen en van de verstrekte gegevens hecht de VCT haar goedkeuring aan een definitieve verhouding voor de trappen 3 tot en met 6 van 53 % Nederlandstaligen — 47 % Franstaligen.

3. Unaniem advies uitgebracht tijdens de vergadering van 30 maart 2006 min twee stemmen tegen van de Nederlandstalige afdeling.

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.

e) Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43ter en 46bis van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », en zijn uitvoeringsdiensten in Tervuren en Machelen, die eenzelfde trap van de hiėrarchie vormen (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2006).

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiėrarchie vormen naar aanleiding van de recente wijzigingen die werden aangebracht aan de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Anderzijds is dit besluit noodzakelijk voor de vaststelling van de taalkaders van het CODA (zie punt F hieronder).

2 en 3. Gunstig advies met betrekking tot de voorgestelde indeling dat unaniem door de VCT werd uitgebracht tijdens haar vergadering van 23 februari 2006.

De VCT was van mening dat, wat de administratieve en technische diensten voor agrochemie in Tervuren en de diensten in Machelen betreft, zij een afzonderlijk taalkader moeten hebben daar het gaat om uitvoeringsdiensten die buiten Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn, en artikel 46 van de SWT op hen van toepassing is.

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.

f) Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie » (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2006).

1. Adviesaanvraag van de VCT met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie ».

Immers, naar aanleiding van de ontbinding van het ministerie van Middenstand en Landbouw hangt het CODA sindsdien af van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

2. Het ingediende voorstel deelde de betrekkingen als volgt in.

Voor de Centrale diensten :

— trap 2 : 50 % Nederlandstaligen — 50 % Franstaligen, wat in overeenstemming is met artikel 43ter van de SWT;

— trap 3 : 62 % Nederlandstaligen — 38 % Franstaligen;

— trap 4 : 62 % Nederlandstaligen — 38 % Franstaligen;

— trappen 5 en 6 : 68 % Nederlandstaligen — 32 % Franstaligen.

Na controle van de berekeningen en van de cijfergegevens hecht de VCT haar goedkeuring aan een definitieve verhouding voor de trappen 3 tot en met 6 van 64,25 % Nederlandstaligen — 35,75 % Franstaligen.

Voor de uitvoeringsdiensten van Tervuren en Machelen :

— trap 2 : 50 % Nederlandstaligen — 50 % Franstaligen, wat in overeenstemming is met artikel 43ter van de SWT;

— trap 3 : 50 % Nederlandstaligen — 50 % Franstaligen;

— trap 4 : 62 % Nederlandstaligen — 38 % Franstaligen;

— trappen 5 en 6 : 68 % Nederlandstaligen — 32 % Franstaligen.

Na controle van de berekeningen en van de cijfergegevens hecht de VCT haar goedkeuring aan een definitieve verhouding voor de trappen 3 tot en met 6 van 65,02 % Nederlandstaligen — 34,98 % Franstaligen.

3. Unaniem advies uitgebracht tijdens de vergadering van 11 mei 2006 min twee stemmen tegen van de Nederlandstalige afdeling.

4. Het advies van de VCT werd gevolgd.