Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-72

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-5629 van mevrouw Thijs d.d. 12 juli 2006 (N.) :
Politiegebouwen. — Overdracht aan de lokale politie. — Compensatie voor het inkomstenverlies.

Artikel 248quater van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt in ž 1 dat de onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de huisvesting van de federale ambtenaren die — in uitvoering van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de ge´ntegreerde politiedienst — naar de lokale politie worden overgeheveld, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de gemeenten of meergemeentepolitiezones waarin de betreffende onroerende goederen zijn gelegen. De gemeenten of de meergemeentepolitiezones treden in de rechten, plichten en lasten van de Regie der Gebouwen betreffende de overgedragen onroerende goederen.

Het koninklijk besluit van 9 november 2003 bepaalt in artikel 2 dat met het oog op de gelijke behandeling van de gemeenten en de meergemeentepolitiezones, bij de overdracht van de gebouwen en hun terreinen een correctiemechanisme toegepast zal worden. Gedurende 20 jaar met ingang van het jaar 2002 ontvangen de gemeenten en meergemeentepolitiezones van het Fonds of betalen ze aan het Fonds een bedrag berekend volgens de formule : C = X - Y/20. Artikel 4 van voornoemd besluit bepaalt dat de looptijd ingaat van het begrotingsjaar 2003.

Op 3 april 2006 besloot de Ministerraad tijdens zijn begrotingsconclaaf om de looptijd van het gebouwenfonds zoals bepaald in de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 9 november 2003 te laten ingaan van het begrotingsjaar 2006 in plaats van 2003. Door dit besluit is er sprake van een inkomstenverlies gedurende drie jaar voor de politiezones. Vele gemeenten zijn genoodzaakt ingrijpende begrotingswijzigingen door te voeren.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoe zal de geachte vice-eersteminister de verliezen voor de politiezones compenseren gedurende de volgende jaren ?

2. Zullen zij hiervoor een extra tegemoetkoming krijgen ?

3. Wordt het volledige bedrag anders verdeeld ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

De betalingen aan en door de politiezones kunnen pas uitgevoerd worden na de publicatie van het koninklijk besluit dat de definitieve verbeterde bedragen zal vastleggen. Dit besluit wordt voorbereid door de Regie der Gebouwen, maar liep vertraging op omwille van diverse betwistingen en de lokale beslissingen over het al dan niet overnemen van de aangeboden gebouwen.

Deze vertraging heeft een weerslag op zowel de betalingen aan de rechthebbende politiezones of gemeenten die afstand hebben gedaan van de overdracht of die een kleinere reŰle waarde aan gebouwen hebben ontvangen dan hun theoretische aandeel, als op de betalingen van politiezones en gemeenten aan het gebouwenfonds voor wie de omgekeerde situatie geldt.

Om te vermijden dat betalende overheden geconfronteerd worden met een inhaalbeweging in de betalingen (2003-2006) werd door Ministerraad op het begrotingsconclaaf 2006 beslist om de looptijd van het Gebouwenfonds op 20 jaar te behouden, doch met ingang van het begrotingsjaar 2006 in plaats van het begrotingsjaar 2003.

Indien een zone een vordering heeft ten opzichte van de federale overheid in het kader van een overdracht van gebouwen en ze dat recht geregistreerd heeft in de begroting voor de jaren 2003-2005, is de zone ertoe gehouden een compenserende boeking onder de economische code 301-01 ź onwaarden op de niet-ge´nde vastgestelde rechten van de gewone dienst ╗ uit te voeren.

Om de begroting in evenwicht te houden, dienen de gemeentelijke toelagen verhoogd te worden met hetzelfde bedrag, deze verplichting vloeit voort uit artikel 40 van de Wet op de Ge´ntegreerde Politie.

Gezien de volle termijn van 20 jaar behouden blijft en de bedragen ge´ndexeerd worden, heeft dit als gevolg dat de zones uiteindelijk geen verliezen zullen lijden. Er zal dan ook niet voorzien worden in een extra tegemoetkoming.