3-194

3-194

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Jacinta De Roeck au ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances sur «les subsides pour les projets sur la violence au sein de la cellule familiale» (nº 3-1329)

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - De Sociale Maribelmaatregelen voor openbare besturen worden van 1 januari 2007 af uitgebreid. Zo worden een reeks projecten die nog tot eind dit jaar door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gesubsidieerd worden, overgenomen in de Sociale Maribel. Het betreft onder andere projecten ter bestrijding van geweld binnen het gezin. Er zouden middelen worden uitgetrokken voor de tewerkstelling van 26 voltijdse eenheden in België, waaronder 10 in Vlaanderen.

De aanvraag om een gesubsidieerd personeelslid in dienst te nemen dient uit te gaan van een openbare overheid. Die detacheert de betrokkene dan naar de uitvoerende organisatie waar hij/zij wordt tewerkgesteld. In principe moet deze vereniging nog wel zelf instaan voor een deel van de loonkosten en voor de werkingskosten.

Nu blijkt dat de aanvragen van de openbare besturen voor een Maribelmedewerker uiterlijk op 18 december bij de diensten van de minister moeten toekomen. Deze deadline is voor de betrokkenen onhaalbaar, daar ze officieel niet op de hoogte zouden zijn gebracht van deze nieuwe regeling. Ik verneem echter dat de deadline ondertussen zou zijn verlengd. Het niet verlengen van de projecten zou de aanpak van huiselijk geweld meteen ernstig ondergraven.

Klopt het dat alle aanvragen voor personeel voor projecten in het kader van de Sociale Maribel uiterlijk komende maandag bij de minister moeten toekomen? Of is deze vraag inderdaad intussen achterhaald en is de termijn verlengd?

Wanneer en hoe werden de openbare besturen en de betrokken organisaties officieel op de hoogte gebracht van de procedure voor de subsidieaanvragen? Is het waar dat de Waalse besturen wel tijdig op de hoogte werden gebracht van de nieuwe voorschriften?

Hoeveel voltijdse eenheden kunnen worden ingezet voor de lopende projecten en voor nieuwe initiatieven inzake huiselijk geweld? Hoe worden de subsidies tussen de gemeenschappen verdeeld?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Ter voorbereiding van de interministeriële conferentie van 21 november 2006, heb ik de bevoegde ministers van de gemeenschappen en gewesten ingelicht over de Sociale Maribels die de federale regering ter beschikking stelt voor de bestendiging van de projecten inzake daderhulp. Het betreft 25 Sociale Maribels, voor een totaalbedrag van 667.000 euro, die evenwichtig over het land zullen worden verdeeld.

Tijdens een informatievergadering op 27 november 2006 werden de partners in de strijd tegen het huiselijk geweld over deze nieuwe financieringsmogelijkheid ingelicht.

Ik wist dat de termijnen kort zouden zijn en daarom heb ik de opdracht gegeven om deze vergadering te organiseren nog voor de formalisering van deze beslissing door de Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, RSZ-PPO. In overleg met minister Demotte werd de deadline inmiddels naar half januari verplaatst.

Ik stel alles in het werk om de voortzetting van deze projecten te verzekeren. Van federale kant hebben we ons best gedaan om middelen te vinden. De gemeenschappen hebben hun deel gedaan en er wordt ook aan de lokale overheden gevraagd om een beetje bij te dragen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Dat is niet echt een volledig antwoord. Het is belangrijk te weten waar de communicatie fout is gegaan. Ik geef een concreet voorbeeld.

De CAW's in Limburg zijn wel op de hoogte, maar hun formulieren zijn naar verluidt niet officieel. De dienst Gelijke Kansen van de provincie Limburg is niet op de hoogte.

Ik vraag de minister er dringend voor te zorgen dat de officiële formulieren terechtkomen waar ze moeten terechtkomen. Ik vind het erg dat het federale niveau met de vinger gewezen wordt, terwijl de communicatiestoornis misschien elders ligt.

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Indien het aan ons ligt, zullen we het probleem verhelpen. Maar ik voeg eraan toe dat de federale overheid deze proefprojecten niet eeuwig alleen kan blijven financieren. We hebben vorig jaar een grote inspanning gedaan via het budget van het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Ook dit jaar zijn we bereid om inspanningen te leveren, maar eens willen we deze bevoegdheid definitief overdragen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - De situatie zal de komende maanden er niet gemakkelijker op worden ...

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Het belangrijkste is dat deze projecten in de toekomst worden voortgezet.