3-193

3-193

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Inoverwegingneming van voorstellen

Motie van orde

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de stadsdelinquentie» (nr. 3-1316)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven over «de geplande isolatie van de stad Doornik, ten gevolge van het verminderde treinaanbod» (nr. 3-1311)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Werk over «de rechten van de uitzendkrachten» (nr. 3-1314)
Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Anseeuw aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het elektronisch betalen en het mogelijke misbruik van een monopolie» (nr. 3-1315)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «de nieuwe tarieven die MasterCard wenst toe te passen inzake de betalingen met bankkaart» nr. 3-1319)
Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de minister van Werk over «de toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen» (nr. 3-1320)

Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1944) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1945)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1944) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1945)

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Stuk 3-1820)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 3-1629)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Margriet Hermans aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de massagraven en het schenden van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo» (nr. 3-1312)
Mondelinge vraag van mevrouw Jihane Annane aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de toetreding van Turkije tot de Europese Unie» (nr. 3-1317)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de therapeutische hardnekkigheid» (nr. 3-1321)
Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)» (nr. 3-1318)

Onderzoek van de subsidiariteit: Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (Stuk 3-1954)

Bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid, in het licht van de gebeurtenissen bij VW-Vorst» (nr. 3-1313)

Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de terbeschikkingstelling van de regering» (nr. 3-1960)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Mobiliteit over «verkeersovertredingen door buitenlanders» (nr. 3-1962)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de tolken in dienst van de overheid» (nr. 3-1968)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de toekenning van visa» (nr. 3-1954)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het verbod om zwangere vrouwen uit te wijzen» (nr. 3-1958)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Landsverdediging over «de uitvoering van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut» (nr. 3-1957)

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het verslavingsfonds» (nr. 3-1953)

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (Stuk 3-1791) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-851)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Samenstelling van commissies

Stemmingen

Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (van de heer Stefaan Noreilde c.s., Stuk 3-1734)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (van mevrouw Olga Zrihen, Stuk 3-1629)
Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1944) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Stuk 3-1945)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Stuk 3-1820)
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (Stuk 3-1791) (Evocatieprocedure)
Onderzoek van de subsidiariteit: Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (Stuk 3-1954)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitvoering van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten» (nr. 3-1956)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijke gevaren voor de gezondheid van draadloos internet» (nr. 3-1963)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de wijzigingen in de pensioenregelingen voor de aangeslotenen bij de dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid» (nr. 3-1969)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de benoeming van een directeur aan het hoofd van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen» (nr. 3-1966)

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Noreilde aan de minister van Mobiliteit over «een proefproject met bodyscans op Brussels Airport» (nr. 3-1944)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Mobiliteit over «de veiligheid van de automobilisten bij een ongeval of pech» (nr. 3-1964)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Indiening van een ontwerp van bijzondere wet
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement