Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen

Vraag nr. 3-5156 van de heer Ceder d.d. 22 mei 2006 (N.) :
Selor. — Rekening 2002. — Doorzending aan het Rekenhof.

In het 162e Boek van het Rekenhof wordt vermeld dat de rekening van Selor (FOD Personeel en Organisatie) van het jaar 2002 nog niet was overgezonden aan het Rekenhof. Dat is merkwaardig, want de rekeningen van de jaren 2003 en 2004 zijn wťl overgezonden.

Welke was de oorzaak van deze vertraging ? Is dat probleem intussen opgelost ? Werd de rekening van 2002 intussen overgezonden ? Zo ja, op welke datum ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag, kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

Uit een intern onderzoek blijkt dat de rekeningen van 2002 van Selor, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financiŽle beheer van het Vast Wervingssecretariaat als staatsdienst met afzonderlijk beheer, door Selor op 31 maart 2003 werden toegezonden aan de toenmalige minister van Ambtenarenzaken. De reden waarom deze rekeningen uiteindelijk niet bij het Rekenhof zijn toegekomen, is mij onbekend.

Derhalve zal ik de afgevaardigd bestuurder van Selor erom verzoeken mij de rekeningen van 2002 toe te sturen opdat ze vooralsnog via de geŽigende weg kunnen doorgestuurd worden naar het Hof.