Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-70

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-4845 van de heer Destexhe d.d. 7 april 2006 (Fr.) :
Vuurwerk dat door de politie in beslag wordt genomen. — Procedure voor de opslag. — Circulaire. — Termijn voor het versturen naar burgemeesters en politiekorpschefs.

Volgens  La Libre Belgique  van 28-29 januari 2006 hebt u aan de provinciegouverneurs op 21 december 2005 een circulaire gestuurd met de te volgen procedure voor de opslag van vuurwerk dat door de politie in beslag werd genomen.

De burgemeesters en politiekorpschefs die met de toepassing ervan zijn belast, hebben de circulaire, die net voor de feestperiode was verstuurd, rond 5 januari 2006 ontvangen.

Vanwaar die vertraging ? Wat is er gebeurd ?

Wat is er gebeurd met het tijdens de feestperiode in beslag genomen vuurwerk ?

Op welke manier zal u er in de toekomst voor zorgen dat circulaires sneller aankomen bij de overheden die ze moeten toepassen ?

Antwoord : Ik kan het geachte lid de volgende antwoorden verstrekken op zijn vraag.

De omzendbrief betreffende de opslag van in beslag genomen vuurwerk werd door mij op 21 december 2005 ondertekend en door de administratie aan de provinciegouverneurs per brief overgemaakt op 23 december 2005. De gouverneurs ontvingen de omzendbrief in de week van 25 december, maar gezien de eindejaarssluiting van de provinciale diensten kon de omzendbrief inderdaad pas begin januari aan de burgemeesters worden overgemaakt.

Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om de omzendbrieven in dergelijke omstandigheden voortaan per mail of fax aan de provinciegouverneurs door te sturen, zodat zij de burgemeesters in de kortste tijd kunnen informeren.

De adressenlijst van de depots waar in beslag genomen vuurwerk kan worden opgeslagen — zoals gepubliceerd in bijlage bij de omzendbrief van 21 december 2005 — was gekend bij de lokale besturen en politiediensten. Het betreft immers dezelfde lijst als deze die op 20 december 2004 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.