3-191

3-191

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Stuk 3-1885)

De voorzitter. - De Senaat dient, overeenkomstig artikel 6, §2, derde lid, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, over te gaan tot de voordracht van een dubbele lijst van 16 kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie.

De commissie bestaat uit zestien leden. Zij wordt samengesteld met inachtneming van de taalpariteit, waarbij elke taalgroep minstens drie leden van elk geslacht telt.

Acht leden zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit. Vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.

De leden van de Commissie worden, op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat, voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd. De kandidaten die niet als effectief lid zijn aangewezen, worden tot plaatsvervanger benoemd, in de orde van opvolging die volgens een lijst bepaald wordt.

Het gedrukte stuk met de lijst van alle kandidaten voor de te begeven mandaten, werd rondgedeeld onder het nr. 3-1885/1. Alle senatoren hebben kennis kunnen nemen van het curriculum vitae van de kandidaten en hebben hun verdiensten kunnen vergelijken.

Gelet op de veelheid van de criteria waaraan de samenstelling van de commissie moet voldoen, is tijdens de vergadering van het Bureau van heden afgesproken dat de Senaat zich zou uitspreken over een model van dubbele lijst. Dit model bevat een aantal kandidaten dat gelijk is aan het aantal openstaande mandaten.

U hebt derhalve een stembrief ontvangen die twee delen omvat:

De leden die het eens zijn met het model van dubbele lijst, worden verzocht het stemvakje boven dat model zwart te maken.

Zij die daarentegen dit model niet wensen goed te keuren, kunnen maximaal tweeëndertig voorkeurstemmen uitbrengen, waarvan zestien op lijst 1 en zestien op lijst 2. Het staat elke senator zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze.

Het lot wijst de heer Destexhe en de heer Van Nieuwkerke aan om de functie van stemopnemer te vervullen.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam zijn stembrief in de stembus te komen deponeren.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Aangezien we geen nee-stem kunnen uitbrengen, zullen we blanco stemmen om de politieke onverdraagzaamheid van de meerderheid te hekelen. Ons stemgedrag heeft dus niets te maken met onze waardering voor de kandidaten, die ons respect verdienen, maar wel met het ontbreken in de modellijst van een weerspiegeling van wat leeft in ons land. Daarin zijn immers niet alle gezindheden en netwerken opgenomen terwijl toch moet worden gestreefd naar een maatschappelijk draagvlak dat alle gevoeligheden in zich heeft.

We betreuren deze gang van zaken en kunnen bijgevolg niet anders dan de modellijst verwerpen.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Op de lijsten zouden zestien namen voorkomen, maar op de tweede staan er slechts vijftien.

De voorzitter. - Inderdaad. Op de eerste lijst staan zestien kandidaten en op de tweede slechts vijftien.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Het is van het grootste belang dat in deze commissie, die zich niet beperkt tot evaluatie maar ook een controletaak heeft, eveneens vertegenwoordigers zijn opgenomen van de medische, de verzorgende en de palliatieve sector. We vrezen dan ook dat de commissie in de voorgestelde samenstelling zal inboeten aan autoriteit en nog weinig betekenis zal hebben.

De heer Paul Wille (VLD). - Mevrouw de Bethune noemt de modellijst een uiting van onverdraagzaamheid, maar ik heb de indruk dat onverdraagzaamheid voor haar eerder betekent `niet naar de wens van de CD&V'.

De lijst is de weergave van wat leeft in onze maatschappij. De veeleer dogmatische benadering van mevrouw de Bethune stemt niet overeen met de onze.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De VLD is niet de enige partij met antennes in de samenleving.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais souligner que d'importants efforts ont été consentis pour déterminer une démarche relativement consensuelle ; elle ne pouvait l'être complètement, vu la composition de notre assemblée.

Je vois que ma collègue du CDH souhaite intervenir. Je serais assez intéressé de connaître son avis à cet égard.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Il était prévu que nous débattions, cette semaine, du rapport de la Commission d'évaluation de la loi relative à l'euthanasie. Or, cette commission a dû être annulée parce que le Sénat a omis de la convoquer. Si nous avions pu discuter avec les membres de cette commission et examiner, ensemble, leur travail, nous aurions pu participer en connaissance de cause à ce scrutin, mais ce n'est pas le cas et je le regrette.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Ik heb twee vragen. Wat met de toch wel terechte opmerking van collega Coveliers? Ik merk dat de voorzitter de schouders ophaalt. Dus indien de modellijst het haalt, zijn er 16 effectieve leden en 15 opvolgers. Moet dat nu echt op die manier?

Aan de heer Mahoux wil ik vragen wat hij bedoelt met zijn opmerking dat de samenstelling van deze Senaat ertoe leidt dat we niet tot een consensuele oplossing kunnen komen. Dat moet hij me toch eens uitleggen.

De voorzitter. - Wat de heer Coveliers heeft gezegd, klopt. We hebben een lijst van 16 en een van 15 en de minister kan dan kiezen uit beide lijsten.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BELANG). - Nee, dat kan echt niet.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Er bestaat ook nog zoiets als de wet. De tweede lijst met 15 kandidaten is niet wettelijk. Daar doe ik niet aan mee. (Verscheurt het stemformulier.)

De voorzitter. - De stemming is geopend. Zij begint met de naam van de heer Collas.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)

De stemming is gesloten.

Ik veronderstel dat de Senaat zijn agenda voortzet terwijl de stemopnemers de stembulletins nazien.